Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Nye Vedtægter A.m.b.a.

VEDTÆGTER

for

V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune.

2. Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i V. Hjermitslev i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

3. Andelshavere/varmeaftagere

3.1 Enhver grundejer, ejerlejlighedsejer eller ejer af bygning på lejet grund eller andelsbolighaver, hvor ejendommen har selvstændig måler ejet af selskabet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen ligger indenfor forsyningsområdet.

3.2 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme.

3.3 Levering til ikke-andelshavere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andels-haverne, hvorunder selskabets gældende vedtægt og øvrige vilkår for levering af fjernvarme skal respekteres, herunder udtrædelsesbestemmelserne.

3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

3.5 Ved ejendomsovergang er andelshaveren forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræ-der i selskabet. Forinden den tidligere ejer kan frigøres overfor selskabet, skal han inddække even-tuelle restancer, herunder omkostninger ved afbrydelse og tilslutning.

3.6 Nærværende vedtægt suppleres af de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte og gældende alminde-lige og tekniske bestemmelser, som enhver varmeforbruger er pligtig at efterkomme.

4. Andelskapital og andelshavernes hæftelse

4.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

5. Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter den udtrædende sig til at betale:
A. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
B. Eventuelt skyldige bidrag.
C. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
D. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, skal endvidere opkræves:

E. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag den udtrædendes andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi.

5.3 En udtrædende har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliver medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.2 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved ombud og/eller ved annonce i stedligt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

6.4 På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, der opfylder betingelserne i pkt. 3.

6.5 Stemmeret kan udøves ved skriftligt fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.6 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.

6.7 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.8 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere og kræver, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalfor-samlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget er vedtaget af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalfor-samling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

6.9 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

6.10 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at regler for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændrin-ger.

6.11 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.12 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.13 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener det nødvendigt eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig ønske om afholdelsen.
6.14 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

7. Bestyrelse

7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der selv skal være andelshavere, eller have stillingsfuldmagt hos en andelshaver.

7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

7.3 På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan vinde sted.

7.4 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i pkt. 7.2. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge i hvilken de er valgt.

7.5 Valgbarhed forudsætter endvidere at vedkommende ikke er i restance, jfr. nærmere pkt. 6.6. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

8. Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffer ved simpelt stemmeflertal.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger eventuel daglig leder og andet personale.

8.5 Bestyrelsen fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte
tariffastsættelse.

8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

8.7 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene skal være formand eller næstformand.

8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

9. Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er 1. maj – 30. april.

9.2 Regnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik, og regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter generalforsamlingens valg.

10. Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 2018.

Klaus Larsen
Dirigent

 

Sidst opdateret: Tirsdag d. 30. Januar 2018, kl. 22:31:40