Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Vedtægter revideret 2016

  VEDTÆGTER FOR

VESTER HJERMITSLEV BORGERFORENING

§ 1. Foreningens navn.

Vester Hjermitslev Borgerforening. Geografisk er foreningen placeret i Vester Hjermitslev by, 9700 Brønderslev. Jammerbugt kommune.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at søge, at samle borgere i V. Hjermitslev og omegn til fælles samarbejde, som vil være til gavn for byens sunde udvikling

§ 3. Kontingent.

Stk. 1. Årskontingent fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ved foreningens generalforsamling stemmeret.

Stk. 3. Henvendelse om indmeldelse i foreningen sker til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Ingen kan anses som medlem, før vedkommende har modtaget sit medlemsbevis samt betalt pågældende års kontingent

§ 4. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen afgår hvert år ed skiftevis 2 og 3 medlemmer. Bestyrelsen kan modtage genvalg, men er ikke pligtig dertil. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, materielforvalter og sekretær. Arbejdet med foreningen er ulønnet.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt. Der skal føres en protokol.

Stk. 4. Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for foreningens midler, ejendele og ejendom.

Stk. 5. Kassereren fører regnskabet efter gældende principper

Stk. 6. Bestyrelsen kan sammenkaldes af formanden eller 3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen kan på foreningens vegne optage byggekredit hos pengeinstitut ved gennemførelse af projekter tilsvarende bevilligede midler. Byggekreditten ophører ved projektets afslutning.

Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes i 4. kvartal. Indkaldelse sker ved opslag hos købmand Inger og opslag i byen med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandsberetning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af suppleanter.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

7. Valg af fanebærer.

8. Indkomne forslag.

9. Evt.

Forslag til optagelse på en ordinær generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutningen sker ved almindelig stemmeflertal.

Vedtægtsændring kræver dog to tredjedels flertal af medlemmer. Er der ikke fremmødt to tredjedele af medlemmerne, kan der inden for en tidsramme på 14 dage efter den ordinære generalforsamling afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kræver mindst to tredjedel af stemmerne blandt de fremmødte. Alt aktuelt materiale i forbindelse med en ønsket vedtægtsændring skal være offentliggjort mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Afstemning skal være skriftlig såfremt blot en af de fremmødte med stemmeret kræver dette.

Alle personvalg skal ske skriftligt.

Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, såfremt bestyrelsen finder anledning hertil, ligeledes såfremt 15 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom – med fuldstændig angivelse af, hvad man ønsker forelagt generalforsamlingen. Senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget begæring, skal den ekstraordinære generalforsamling være afholdt. Der kan indkaldes gennem lokalavisen med mindst 14 dages varsel.

§ 6. Regnskab.

Kassereren modtager alle foreningens indtægter, og udbetaler alle foreningens anviste udgifter efter bestyrelsens godkendes og anvisninger. Kassereren fører regnskab, der godkendes på bestyrelsesmødet før den ordinære generalforsamling og aflægger revideret regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

De af foreningens pengemidler, der ikke er nødvendige til løbende udgifter, indsættes i et pengeinstitut.

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

§ 7. Revisionen.

Til gennemgang af foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen 2 revisorer, der ikke må være bestyrelsesmedlem. Samtidig vælges 1 suppleant, der vælges for et år ad gangen.

§ 8. Foreningens ejendele.

Bestyrelsen udfærdiger hvert år en liste over foreningens væsentligste ejendele, der vedlægges regnskabet. Foreningens ejendele forsikres efter bestyrelsens beslutning.

§ 9. Foreningens opløsning.

Stk. 1. Såfremt der ikke kan vælges en beslutningsdygtig bestyrelse på den ordinære generalforsamling, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor det besluttes om foreningen skal opløses.

I tilfælde af, at der træffes beslutning om en opløsning, skal de nedsættes en 3 mands forvaltningsgruppe. Medlemmerne af gruppen skal repræsentere bestyrelserne i VHB, LUNDEN og Sponsorgruppen. Denne forvaltningsgruppe skal det efterfølgende år forvalte borgerforeningens ejendom og ejendele så videt muligt i henhold til borgerforeningens vedtægter. I denne periode kan borgerforeningens bestyrelse søges reetableret.

Lykkes det ikke at reetablere borgerforeningens bestyrelse, skal der indkaldes til en sidste ekstraordinær generalforsamling, hvor det besluttes, hvordan borgerforeningens ejendom og ejendele skal fordeles.

Stk.2. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum.

Stk. 3. Sammenslutning med tilsvarende foreninger eller organisationer skal ske ved vedtægtsændringer.

Senest ændret på generalforsamling i 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: Søndag d. 1. Oktober 2017, kl. 17:14:29