Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Vedtægter

Nedenstående er nye vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Lunden 18-05-2016.

 

Vedtægter for den selvejende institution Forenings - og Kulturhuset ”Lunden”

Navn, hjemsted, stiftelse og mål
§ 1
Den selvejende institutions navn er Forenings- og Kulturhuset "Lunden"
§ 2
Den selvejende institutions hjemsted er Vester Hjermitslev, beliggende i Jammerbugt Kommune
§ 3
Den selvejende institution er stiftet d. 27. juni 2001 af Forretningsudvalget for Forenings- og Kulturhuset "Lunden". Forretningsudvalget blev nedsat på et indkaldt borgermøde den 28. februar 2000, med støtte fra følgende organisationer og institutioner i Vester Hjermitslev området:
• Vester Hjermitslev Boldklub
• Vester Hjermitslev Borgerforening
• Vester Hjermitslev Skole
• Ungdomsklubben/Hejleklubben
• Pensionistforeningen
• Sponsorforeningen/Erhvervsforeningen
• Den integrerede pasningsordning (Børnehave/SFO)
• Energiværket
• Vester Hjermitslev Fjernvarme
• Juniorklubben/ ungdomsklubben
• Menighedsrådet
• Dagplejerne på Vester Hjermitslev egnen.
§ 4
Den selvejende institutions formål er, at etablere et kultur- og idrætscenter beliggende i Lunden i Vester Hjermitslev samt forestå driften af centeret.

Den selvejende institutions formue og administration
§ 5
Den til den selvejende institutions formål fornødne kapital tilvejebringes gennem tilskud fra foreninger, institutioner, organisationer, gaver fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, private virksomheder, fonde m.v. og ved udlejning af lokaler samt gennem de til enhver tid gældende regler for offentlige tilskud.
 
§ 6
Den selvejende institutions midler herunder overskud kan, såfremt bestyrelsen beslutter dette, anvendes til videre udbygning af Forenings- og Kulturhuset ”Lunden” under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse heraf.

Den selvejende institutions ledelse.
§ 7.
Den selvejende institutions øverste myndighed er generalforsamlingen. Som medlemmer kan optages personer, der er bosiddende i Vester Hjermitslev og omegn eller som har tilknytning dertil. Medlemmer af Lunden betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Nyoptagne medlemmer indtræder i institutionens rettigheder efter indmeldelse.
Stk. 2  Medlemmer, der er i restance med kontingent mister deres rettigheder, herunder både valgret og valgbarhed, såfremt restancen ikke er afviklet/betalt senest ved generalforsamlingen.
Stk. 3  Medlemmer har ingen andel i institutionens formue eller i eventuelt overskud, hvilket alene tilfalder institutionen. Intet medlem hæfter for institutionens gæld eller for eventuelt driftsunderskud.
Stk. 4  Alle har adgang til generalforsamlingen. Samtlige medlemmer har valgret og er valgbare, når stk. 1 er opfyldt.
§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. Indkaldelsen hertil offentliggøres i lokalavisen og/eller ved opslag på Lundens hjemmeside og centralt i byen 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2  På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte:
1)  Valg af dirigent
2)  Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3)  Godkendelse af det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år.
4)  Fastsættelse af kontingent.
5)  Indkomne forslag.
6)  Valg af medlemmer til bestyrelsen
7)  Valg af suppleanter til bestyrelsen
8)  Valg af bilagskontrollanter og suppleant
9)  Eventuelt.

 

Stk. 3  Vedrørende pkt. 5. på dagsorden:
Forslag, der ønskes behandlet og gjort til genstand for generalforsamlings-beslutning, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 1. marts og skal være anført i den bekendtgjorte dagsorden.
Forslag, der af medlemmer alene ønskes drøftet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Stk. 4  Vedrørende pkt. 6, 7 og 8 på dagsorden:
Valg sker ved skriftlig afstemning. Hvert stemmeberettigede medlem kan stemme på et antal personer svarende til højst det antal, der er på valg. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bilagskontrollanter vælges for 2 år. Suppleanter vælges for et år.
Fremgangsmåden ved valg fastsættes af dirigenten.
Referat fra generalforsamlingen offentliggøres ved opslag i Lunden senest 8 dage efter mødet.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. I skrivelsen skal anføres, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 2  En ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 4 uger efter at krav herom er modtaget, og ellers med samme varsel og under iagttagelse af samme former som gælder for den ordinære generalforsamling.
§ 10.
Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Af disse 7 er de 2 udpeget af henholdsvis Vester Hjermitslev Borgerforening og Vester Hjermitslev Boldklub. De udpegede medlemmer vælges for 1 år ad gangen. De øvrige 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen ref. § 8. Disse medlemmer er valgt for to år ad gangen og er således på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Jammerbugt Kommune kan udpege en observatør, der har ret til, uden stemmeret, at deltage i bestyrelsens arbejde.
§ 11.
Senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling har bestyrelsen møde, hvor den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Formanden skal sikre, at alle medlemmer indkaldes og informeres om dagsorden.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmerlighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
På bestyrelsesmødet kan der kun træffes beslutning om emner, som er optaget på dagsordenen, eller ændringsforslag hertil.
Over det på bestyrelsesmødet vedtagne føres protokol, som underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af centret samt ansvaret for, at bygninger, inventar mv. stedse er behørigt forsikret, herunder brandforsikret.
Bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale, og drager omsorg for at udlejning og benyttelse af centret sker under hensyntagen til institutionens interesser. Bestyrelsen fastsætter leje for benyttelse og fastsætter retningslinjer for benyttelsen. Lejen skal fastsættes, så der opnås en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.
Bestyrelsen udfærdiger regulativer indeholdende nærmere bestemmelser for lokalernes daglige drift og benyttelse.
Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde.

Tegningsret
§ 12.
Den selvejende institution tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af et flertal af bestyrelsen samt godkendelse af generalforsamlingen.

Årsregnskab og revision
§ 13.
Den selvejende institutions bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til udgangen af år 2003.
§ 14.
Den selvejende institutions regnskab kontrolleres af de valgte bilagskontrollanter.

Hæftelse
§ 15.
Den selvejende institution hæfter for sine forpligtigelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifterne, bestyrelsen eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med den selvejende institutions virksomhed.


Vedtægtsændring og ophør
§ 16.
Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske ved beslutning på generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og med mindst 2/3´dels flertal. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor vedtægtsændringen kun kan vedtages med 2/3´dels flertal. Vedtægtsændringen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.
Stk. 2  Ved den selvejende institutions ophør skal evt. overskydende midler anvendes til kulturelle formål eller ungdomsarbejde.
Stk. 3  Ovenstående vedtægter er vedtaget på det stiftende møde den 27. juni 2001 og fremsendt til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægterne med ændringer den 4. oktober 2001. Vedtægterne er tilrettet den 29. marts 2004 og fremsendt Kommunalbestyrelsen til orientering. Vedtægterne er senest behandlet med ændringer på den årlige generalforsamling den 20. april 2016, er godkendt på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 18. maj 2016 og er efterfølgende fremsendt kommunalbestyrelsen til deres godkendelse.

 

 

 
 
Sidst opdateret: Torsdag d. 15. Juni 2017, kl. 09:16:48