Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Regler uden for DOJOEN

REGLER UDEN FOR DOJOEN
 
Karate er en kampsport og skal behandles herefter. Karate indeholder mange teknikker som alle har til formål at uskadeliggøre eller direkte skade sin modstander. Det er derfor ikke tilladt at praktisere karate uden for dojoen, hverken for sjov eller underholdning. Karate skal behandles med respekt. Det er tilladt at anvende karate i nødværge (selvforsvar) men her skal man gøre sig bekendt med nødværgeloven og være opmærksom på at der er en hårfin grænse mellem selvforsvar og vold.
 
Misbrug af karate kan medføre bortvisning, og i værste fald politianmeldelse!
 
Udsnit af straffelovens afsnit om nødværge (selvforsvar):
§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssig angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
 
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.
 
Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.
 
§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.
Sidst opdateret: Torsdag d. 27. August 2015, kl. 12:52:47