Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

ARKIV

Referat 28. september 2016 ordinær generalforsamling V. Hjermitslev Varmeværk a.m.b.a

 

Formand Jesper Olesen er fraværende. Der deltog 12 forbrugere/andelshavere. Preben Skøttrup byder velkommen.

 

1. Valg af dirigent:

Klaus Larsen vælges: Han konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår:

Preben Skøttrup fremlægger.

Beretning godkendt – ingen spørgsmål.

 

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse:

Revisor fortæller at bestyrelsen har godkendt. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Samme metode til regnskab som sidst.

Varmeværk må ikke generere overskud. Dette år har givet et overskud på 54.932 kr.

Ingen bioolie i år derfor billigere varme.

Administrationsomkostninger faldet pga. mindre advokatomkostninger.

Flere udgifter sidste år til renter.        

Der er kun selve bygningerne samt ledningsnettet tilbage nu.

Der er solgt 18% mere varme i år end forrige år (Flygtningecenter?)

992 ton træpiller forbrugt.

Regnskab godkendt – ingen spørgsmål.

 

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår, fremlægges til orientering:

Forbruger spørger om pris på digitalisering:  Der er tale om ca. 20.000 kr.

Forbruger mener, at salgstallet for kommende år er sat rigelig højt.

Forbruger spørger om prisen på Megawatt (100 kr.) Preben S. Siger den stigning er sket.

 

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering:

Ingen investeringsplan er lavet. Muligvis udskiftning af vindue i bygningen.

 

6. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Olesen, Preben Skøttrup og Per Emil Mortensen er på valg: Alle tre bliver genvalgt.

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Michael Vittrup, Kalle Karl Erik Jensen – modtager genvalg. Kalle bliver første suppleant.

 

9. Valg af revisor:

Bestyrelsen ønsker genvalg af den nuværende revisor: BDO-revision v. Ole Ejsing.

 

10. Eventuelt:

Juni og august bliver fremover de betalingsfri måneder oplyser Preben S.

Årsopgørelse juli

Værket har mulighed for at opkræve et gebyr, hvis afkøling af vandet ikke overholdes. (Se takstbladet) Dette sker for at få så lidt tab i ledningsnettet, som det er muligt. Returvandet skal være så koldt som muligt.

Forbruger spørger hvorfor der ikke afkøles: Defekt ventil, varmtvandsbeholder defekt, der er åbnet for visse forbrugere pga. forurening. Disse skal lukkes igen.

Forbruger spørger: Kommer der flere dårlige ting fra den gamle bestyrelse? P. S. mener ikke, der er mere på vej.

Forbruger sidst på linjen fortæller, at der siden sidste efterår ikke har været store udsving på varmen. Der har være konstant varme siden overgang til pillefyr.

 

 

Dirigent siger, at generalforsamlingen er afholdt efter forskrifterne.

 

 

Referant                                                                        Dirigent

Birthe Haurvig Juhl                                                         Klaus Larsen

 


 

Årsberetning V. Hjermitslev Varmeværk Amba 01-05-15 til 30-04-16

 

Kære forbruger
 

Regnskabsåret 2015/16 har været et år, hvor arbejdet i og omkring varmeværket har stabiliseret sig til et yderst acceptabelt og passende niveau.

Primo regnskabsåret valgte varmeværket at skifte leverandør af træpiller, og DLG blev udskiftet med firmaet Ekman, som kunne tilbyde samme kvalitet af træpiller til en lavere omkostning samt bedre leverance- og betalingsvilkår. Et skifte som har vist sig at leve op til forventningerne, og som varmeværkets bestyrelse på ingen måde har fortrudt.

I forbindelse med årsopgørelsen og afslutning af varmeåret 2014/2015 fik varmeværket udskrevet en forbrugsstatistik, som udviser, hvad den enkelte forbruger har forbrugt af varme. Opgørelsen viser MWh og antal M3, og på baggrund heraf kan afkølingen for den enkelte forbruger udregnes. Herudover giver opgørelsen mulighed for at udregne varmeværkets samlede ledningstab, som viste sig at være i overkanten af 30 %. For at minimere og begrænse dette ledningstab besluttede varmeværket indledningsvis følgende tiltag:

 • At sænke fremløbstemperaturen i sommermånederne.
 • At sænke temperaturen på vores returvand.
 • At undersøge installationen hos de forbrugere, som har lav afkøling og stort M3 forbrug.
 • At undersøge validiteten af de tal, som danner grundlag for beregningerne, herunder forbrugernes selvaflæsning og indrapportering.

I forlængelse heraf har enkelte forbrugere haft besøg af enten varmeværkets bestyrelse eller Pandrup/Kaas VVS, for enten at kontrollere målerne og dermed også validiteten af de indberettede selvaflæsninger, eller med det formål at få forbedret varmeinstallationen hos de forbrugere, der havde haft den laveste afkøling og det største M3 forbrug.

I sagen vedrørende bioolie forureningen viste det sig desværre, at varmeværket kun kunne få dækket en del af de afholdte udgifter. Sagen endte med et indgået forlig, hvor varmeværket fik dækket de udgifter, vi havde haft til rensning af filtre og rør ved forbrugerne. De skader og udgifter, der havde været på selve varmecentralen, kunne vi desværre ikke opnå dækning af, da Energiværkets ansvarsforsikring, som skulle dække skaderne på selve varmeværket, ikke var betalt på skadestidspunktet.

I sommerperioden blev hovedpumpen på varmeværket samt ventiler udskiftet, da den gamle pumpe havde udtjent sin værnepligt.

I sagen vedrørende de lovpligtige energispareforpligtelser modtog varmeværket i sommerperioden en kontrakt fra Dansk Fjernvarmes Handelsskab. Aftalen sikrede de fremadrettede årlige forpligtigelser, og samtidig blev der indgået en tilbagebetalingsaftale, således at varmeværket over de næste 3 år afdrager den gamle restance, som var oparbejdet i perioden frem til april 2014.

I efteråret 2015 blev samtlige batterier i forbrugernes målere udskiftet. Et arbejde som varmeværkets suppleant Calle påtog sig at udføre, og som blev afsluttet i oktober/november måned 2015 til bestyrelsens fulde tilfredshed. Udskiftningen resulterede blandt andet i ajourførte måleroplysninger, som varmeværkets revisor efterfølgende fik opdateret elektronisk.

Ligeledes i efteråret indledte bestyrelsen genforhandling og forlængelse af kontrakten med Industrivarme, som drifter pillefyret på varmecentralen. Tanken var at forlænge leje- og driftsaftalen yderligere 2 år frem til og med september måned 2018. En genforhandling som på nuværende tidspunkt er afsluttet med en årlig reduceret lejepris med kr. 36.000.

I starten af 2016 besluttede varmeværket at få klargjort den store kedel, der tidligere var anvendt til bioolie, som ekstra fyringsoliebackupkedel i tilfælde af hårde vintre. Et arbejde som på nuværende tidspunkt er næsten afsluttet.

Skødet på grunden øst for Assenbækvej 10 kom endeligt på plads i januar måned 2016. Som et led i forhandlingerne med kommunen i forbindelse med rekonstruktionsplanen blev varmeværket tilbudt at købe grunden øst for Assenbækvej 10. Dette alene med henblik på etablering af en ny vej, som går ned bagom værket, og som naturligvis har til hensigt at mindske generne hos beboerne på Thomas P. Hejlesvej i forbindelse med levering af piller til værket. Kommunen har lavet overkørsel på fortovet, og bestyrelsen har fået lavet vendeplads bagved værket.

Ultimo januar 2016 udarbejdede bestyrelsen en målsætning for drift af varmeværket. Målsætningen lyder:

 • Varmeværkets bestyrelse skal, på alle årets dage og under størst mulig økonomisk hensyntagen, ved en optimal udnyttelse af produktionsapparatet, fremstille og levere en kollektiv varme til den, for forbrugeren billigste måde. Denne drift skal til stadighed forsøge at minimere den enkelte forbrugers samlede varmeudgift.
 • Varmeværket skal på ethvert givet tidspunkt og under alle temperatur- og vejrforhold, kunne levere forbrugerne den ønskede kapacitet. Dette skal ske ved levering af en tilstrækkelig mængde varmt vand med præcis den temperatur, der efterspørges på den enkelte forbrugers adresse.

I løbet af foråret besluttede bestyrelsen i samråd med revisor at ændre betaling fra de tidligere 5 årlige rater til de nu 10 årlige rater med juli og august måned som betalingsfrie. Dette både for at sikre en bedre løbende likviditet, men også for hurtigt at kunne følge op på forbrugere, som ikke indbetaler rettidigt.

Ultimo regnskabsåret 2015/16 besluttede bestyrelsen af indbyde firmaet Thvilum til en præsentation på varmeværket. Firmaet har specialiseret sig i digitalisering af ledningsnet. Den nuværende dokumentation af varmeværkets ledningsnet er repræsenteret af en række og flere versioner af papirsoversigter, som efterhånden har mange år på bagen, og som er svære at få det ønskede overblik over. Ydermere findes der en del supplerende viden i hovederne på en række personer, som er eller har været involveret i driften på varmeværket. På nuværende tidspunkt er vi nået så langt i processen, at vi har fået udarbejdet første digitaliseringsudkast, og Per Firman, Calle og Niels Thomsen har lovet at være behjælpelige med at gennemgå udkastet og sammenholde det med det nuværende materiale og viden, så vi kan få opdateret dokumentationen på bedst mulig vis.

Til slut skal lyde en stor tak til alle, der hjælper til på og omkring varmeværket med praktisk arbejde, og dette både i forbindelse med arbejdsdage, rengøring, uddeling af materiale og specifikke arbejdsgruppeopgaver.

Tak.

 


 

Indkaldelse til afholdelse af ordinær generalforsamling 2016

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. således:

Onsdag 28. september 2016 kl. 19:30 i LUNDEN

 

Dagsorden jf. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til

    orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Regnskab kan afhentes ved Sekretær - Niels Ørndrup - Assenbækvej 18. 

NB: Af hensyn til den praktiske planlægning med borddækning, kaffe og smørrebrød modtager vi gerne tilmelding på et af disse telefon numre (ring venligst efter arbejdstid). 50 81 27 66 – 20 57 82 30 – 26 17 88 92 – 22 79 88 84 – 25 10 12 13.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Referat fra ordinær generalforsamling Vester Hjermitslev Varmeværk a.m.b.a. 24-09-2015

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Lunden kl. 19:30, og der deltog 31 forbrugere/andelshavere.

Formanden Jesper Olesen bød velkommen til alle og særligt til den nye revisor Ole Ejsing fra BDO.

 

1. Valg af dirigent

Uffe Christensen blev valgt til dirigent. Uffe konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Indkaldelsen er vedlagt dette referat som bilag 1.

 

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Kassereren aflagde beretning vedr. perioden 01-05-2014 til 30-04-2015. Beretningen er vedlagt dette referat som bilag 2.

Der blev stillet spørgsmål til de nye andelsbeviser, som nævnes i bestyrelsens beretning. Bestyrelsen oplyste, at der er tale om de andelshaverbeviser, der blev tegnet ved generalforsamlingen sidste år.

Der blev spurgt, om det er korrekt, at det er varmeværket, der i samarbejde med kommunen har lagt sag an imod den tidligere bestyrelse. Bestyrelsen oplyste, at der i samarbejde imellem Varmeværket og kommunen er indledt sagsanlæg imod den tidligere revisor. Den ligger aktuelt til udtalelse i revisorernes responsumudvalg.  Men, der er ikke lagt sag an imod den gamle bestyrelse. Det er over for de 3 foregående bestyrelsesformænd varslet, at de menes at have et bestyrelsesansvar, og at de kan imødese et eventuelt sagsanlæg.

Udgangspunktet for sagen imod revisoren er, at denne har ydet mangelfuld/forkert rådgivning til bestyrelsen og har fået betaling derfor. Man finder derfor, at han må kunne gøres ansvarlig for den rådgivning, som han har ydet.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der ikke er lagt sag an imod kommunen, som også sad i bestyrelsen og dermed var ansvarlig. Bestyrelsen gjorde opmærksom på at kommunen ikke har været repræsenteret i Varmeværkets bestyrelse, men alene i Energiværkets bestyrelse, hvorfor man ikke finder at kunne ansvarliggøre Jammerbugt Kommune i f. t. varmeværket.

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt det er korrekt, at det vil være kommunen, som skal have en evt. erstatning , som kan komme ud af sagsanlæg. Bestyrelsen oplyste, at det er korrekt, at en evt. erstatning som kan komme ud af retssag i f. t. revisor og evt. i f. t. den gamle bestyrelse, skal deles med Jammerbugt Kommune p.g.a. den transport, som er beskrevet i aftalen om rekonstruktionen. Der er aftalt 65% til kommunen og 35% til varmeværket. Den eventuelle indtægt er ikke indregnet i det nuværende regnskab, idet usikkerheden om det er for stor. Udgifterne ved sagsanlæg deles tilsvarende mellem kommune og varmeværk.

 

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Revisors erklæring på side 4 – er det, der hedder en ren/pletfri påtegning.

En forbruger gjorde opmærksom på at varmeværket nu også producerer varme, hvilket bør fremgå af regnskabet. Revisor oplyste, at man har valgt en uændret regnskabspraksis set i f. t. sidste år.

Revisor oplyste, at et varmeværk ikke må tjene penge og evt. overskud/underskud skal tilbageføres eller opkræves hos forbrugerne. Årets endelige resultat er et underskud på kr. 248.000, som skal indregnes i næste års budget.

Revisor gennemgik regnskabet, som er vedlagt dette referat som bilag 3.

Der blev stillet spørgsmål til, hvad der er brugt til køb af grund. Revisor og bestyrelsen oplyste, at der brugt ca. kr. 25.000 til investering af grund/bygning. Der er derud over afholdt anlægsudgifter til istandsættelse af det nye kedel rum (og tag), men derudover er der ikke afholdt andre anlægsudgifter.

Der blev stillet spørgsmål til de store omkostninger til advokat, som er afholdt i årets løb, og hvorvidt bestyrelsen mente, at den benyttede advokat har været den rigtige mand.

Revisor og bestyrelsen fremlagde udspecificeret oversigt over økonomisk assistance, som revisor gennemgik. Bestyrelsen gav udtryk for at have fuld tillid til den benyttede advokat og for, at mene, at varmeværket ikke havde eksisteret, hvis ikke man havde haft støtte fra advokaten.

Der blev stillet spørgsmål vedr. udgiften til revision på kr. 194.000, som man fandt meget stor. Revisor og bestyrelsen oplyste, at der har været tale om et kæmpe oprydningsarbejde. Den gamle revisor var den eneste, som kendte til alle tingene, hvorfor man så sig nødsaget til fortsat at benytte ham. Bestyrelsen oplyste desuden, at hvis man kigger i de gamle regnskaber, er udgiften i øvrigt ikke væsentligt forskellig fra tidligere år, idet den tidligere revisor tog sig godt betalt for sine ydelser. Bestyrelsen oplyste, at der også er brugt mange penge på at indhente udeståender hos forbrugerne.

Der blev spurgt om, hvad der er afsat i det næste budget til revisor og advokat. Jf. bilag 4 er det kr. 135.000 til advokat og kr. 133.000 kr. til revisor inkl. bogføring og administration.

En forbruger gav udtryk for, at revisor havde givet en fin fremlæggelse af regnskabet, men at hun fremadrettet har ønske om sammenligningsår i regnskabet. Revisor oplyste, at det vil der være fremadrettet.

Der blev spurgt om, hvorvidt indregning af underskud er det, som det skal være? Revisor oplyste, at det er det – Ja.

Der blev spurgt om, hvorvidt der må ske hensættelse til investering. Revisor oplyste, at der må henlægges 20% i fem år. Hensættelser skal anmeldes i budgettet.

Årsregnskabet godkendt.

 

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Revisor gennemgik budget for 2015/16 (TKR), som er vedhæftet dette referat som bilag 4.

Budgetteret omsætning i alt 2.966, hvoraf forbrugsbidraget udgør 1.624, hvilket er en stigning på ca. 10%.

Budgetterede omkostninger i alt for 2.809 og et budgetteret resultat før finansielle poster på 157.

Der blev givet udtryk for, at det ser super godt ud, men stillet spørgsmål til, om vi har lov til at fortsætte med træpiller, og hvor længe aftalen løber. Bestyrelsen oplyste, at aftalen med Industrivarme er på 2 år. Den forhandles aktuelt og forventes forlænget på samme vilkår som hidtil.

 

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Revisor og bestyrelse oplyste, at der henset til varmeværkets finansielle situation, ikke er sat noget af og ikke planlagt investeringer. En forbruger angav at være bekendt med problemer i ledningsnettet og spurgte til tilstanden i ledningsnettet på Ingstrupvej og Guldstjernevej, og om man i bestyrelsen vil afvente, at det varme vand kommer op af jorden, eller ...

Bestyrelsen orienterede om, at der er foretaget termofotografering, som viste enkelte opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen vil være opmærksomme på.

Forbrugeren spurgte til registrering af ledningsnettet, idet hun oplyste, at det vil være varmeværket, som har ansvaret for evt. brud ved gravearbejde, hvis varmeværket ikke kan oplyse, hvordan ledningsnettet ligger.

Bestyrelsen oplyste, at der hverken har været tid eller midler til at investere i hverken undersøgelse eller registrering af ledningsnettet, men at man meget gerne vil have det registreret.

Der blev drøftet muligheder for at udnytte gammel viden om ledningsnettet hos tidligere bestyrelsesmedlemmer og forbrugere.

 

6. Indkomne forslag

Ingen forslag er indkommet.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Niels Ørndrup og Niels Alfred Larsen. Det blev oplyst, at begge modtog genvalg. Der var ikke andre, der ønskede at opstille til bestyrelsen. Begge blev genvalgt.

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er desuden suppleanterne, Carl Erik Jensen (Calle) og Michael Vittrup. Det blev oplyst, at begge modtog genvalg.  Der var ikke andre, der ønskede at stille op. Begge blev genvalgt.

 

9. Valg af revisor

Revisor blev genvalgt.

 

10. Eventuelt

En forbruger opfordrede til, at bestyrelsen søger viden hos den tidligere varmemester Calle.

Bestyrelsen oplyste, at der i den kommende tid skal skiftes batterier i målerne. Det bliver Calle, som kommer rundt og gør det, og som ved samme lejlighed evt. kan hjælpe med vejledning omkring regulering af flow, fremløbs- og tilbageløbstemperatur m.m. Der har i det forgangne år ikke været problemer med at forsyne forbrugerne i yderområderne. Nogle forbrugere har fået omløbere for at sikre varmen. Bestyrelsen opfordrer til, at forbrugerne kommer forbi hos bestyrelsesmedlemmerne og siger til, hvis der er udfordringer omkring varmeforsyningen, idet man gør opmærksom på, at det er vores fælles varmeværk – ikke bestyrelsens.

Bestyrelsen oplyste, at der er fundet et brud, som er ved at blive gravet ud. Omfanget af bruddet kendes ikke endnu.  

Der blev spurgt til om man har konstateret hvilken varmtvandsbeholder, der har forårsaget, at der er løbet vandværksvand i varmeværkets vand. Bestyrelsen oplyste, at det har man ikke konstateret, ligesom ingen forbruger har henvendt sig derom.

En forbruger ville gerne stille spørgsmål til en af de tidligere bestyrelsesformænd og dennes ansvar for varmeværkets udfordringer. Der blev fra andre forbrugere og bestyrelsens formand henstillet til, at man i stedet drøfter fremtiden.

En forbruger oplyste, at der i indkaldelsen til generalforsamlingen står, at dagsordenen er iflg. vedtægterne, og at det fremgår af vedtægterne, at indkaldelsen skal være med angivelse af dagsorden. Det foreslås, at dagsordenen trykkes på bagsiden af indkaldelsen. Bestyrelsen tager forslaget til efterretning.

Ref. for bestyrelsen: Inge Ørndrup

Bilag 1:               Indkaldelsen til generalforsamlingen

Bilag 2.               Årsberetning V. Hjermitslev Varmeværk a.m.b.a. 01-05-14 til 30-04-15

Bilag 3:               BDO, V. Hjermitslev Varmeværk a.m.b.a. Årsrapport 2014/15, 48. regnskabsår

Bilag 4:               Budget 2015/2016

 

                                                                                                                                           V. Hjermitslev

 

 

Uffe Christensen                                                                                                              Inge Ørndrup

Dirigent                                                                                                                                 Referent

 


 

Årsberetning V. Hjermitslev Varmeværk Amba 01-05-14 til 30-04-15

 

Kære forbruger
 

Regnskabsåret 2014/15 har været et yderst turbulent år. Der har været afholdt ikke mindre end 45 bestyrelsesmøder, så det siger sig selv, at vi ikke her kan gå i detaljer med det hele. Vi vil dog naturligvis fremhæve det væsentligste i året.

I slutningen af maj modtog bestyrelsen et foreløbigt afslag fra Energitilsynet på revisors ansøgning om indregning af kommunekredit lånene i den fremadrettede varmepris, hvilket senere viste sig at være endegyldigt. Derfor meldte spørgsmålet sig naturligvis: ”Hvad gør vi så”?

Bestyrelsen indledte drøftelser med Sparekassen Vendsyssel, da der ud over afslaget fra Energitilsynet var store problemer med manglende likviditet, som blev yderligere forstærket af, at der ikke kom indbetalinger fra forbrugerne før til juli, da maj og juni måned på daværende tidspunkt var betalingsfrie.

Vores advokat tog samtidigt kontakt til kommunen for at finde ud af, hvad vi så kunne gøre med de 2 kommunekredit lån, som nu ikke længere via varmeprisen kunne opkræves hos forbrugerne.

Kommunen var indledningsvis af den opfattelse, at det skulle opkræves ekstraordinært hos andelshaverne, i det der var tale om et selskab med solidarisk hæftelse. Da der opstod tvivl om andelshaverstatus, i det der ikke forelå lister over andelshavere og ej heller andelshaverbeviser, så lod kommunens løsningsmodel sig ikke gennemføre.

Dernæst præsenterede kommunen bestyrelsen for en ny løsningsmodel, hvor vi skulle vedstå, at Energiværket havde haft nogle produktionsudgifter, som ikke havde været opkrævet hos forbrugerne.

Oveni alt dette måtte vi i slutningen af juni måned desværre konstatere, at vores daværende revisors fremsendelse af opkrævningsliste til PBS ikke var blevet afsendt og modtaget korrekt. Varmeværket var derfor bragt i knæ, eftersom der ikke primo juli ville komme penge ind på den i forvejen hårdt trængte kassekredit.

Dette resulterede i, at bestyrelsen primo juli måtte erkende, at håbløshedstidspunktet var indtruffet, da vi ikke indenfor en overskuelig fremtid kunne få likviditet til at betale vores fordringer og dermed ikke kunne stå inde for Varmeværkets videre drift. Derfor blev forbrugerne indkaldt til møde den 4. juli for at blive orienteret om situationen. Ganske uventet mødte kommunen op, dog uden at kunne tilføre noget nyt. Bestyrelsen var indstillet på enten at trække sig for at gøre plads til andre eller at indgive Varmeværkets konkursbegæring. Mødet endte med, at bestyrelsen i samråd med advokaten så sig nødsaget til indgive sin konkursbegæring.

Den 7. juli, altså allerede 3 dage efter forbrugermødet, tog kommunen kontakt til Varmeværkets advokat for at undersøge muligheden for en fortsat drift af Varmeværket. Den 9. juli viste der sig en løsning, som omfattede en forligs- og driftsaftale, som skulle sikre driften af Varmeværket frem til primo september, hvor både juli og september måneds varmeindbetalinger forventedes indgået. Derfor blev konkursbegæringen annulleret.

Bestyrelsen fortsatte i samråd med værkets advokat arbejdet med at finde en endelig løsningsmodel for afvikling af kommunekredit lånene, og bestyrelsens holdning var, at kommunen skulle eftergive begge kommunekredit lån på i alt kr. 2.800.000.

Mens alt dette foregik, var arbejdsgruppen i fuld gang med at undersøge muligheder for alternative varmekilder til erstatning for den meget omkostningskrævende kontrakt, den forrige bestyrelse havde indgået med Energiværket. Der tegnede sig mulighed for en aftale med firmaet Industrivarme i Storvorde, som tilbød en leaset pillefyrs løsning, og denne aftale kom endeligt på plads medio september.

Både bestyrelsen og værkets advokat havde i samme periode kontakt til Ole Skov, som var ny ejer af Energiværket, og dette primært med henblik på en ophævelse af kontrakten imellem Energiværket og Varmeværket.

Ole Skovs pludselige død ultimo august medførte, at der blev indledt nye drøftelser med Ole Skovs kompagnon Mogens Føns og Ole Skovs bror. Disse drøftelser mundede ud i, at Varmeværket pludselig fik mulighed for at komme ud af kontrakten med Energiværket og samtidigt erhverve sig hele ejendommen på Thomas P. Hejlesvej.

Den 17. september besluttede Uffe Christensen at trække sig som formand for Varmeværket.

Drøftelserne med kommunen fortsatte i september måned, og det blev besluttet, at bestyrelsen på et forbrugermøde den 23. september skulle præsentere et forslag til en rekonstruktionsplan indeholdende blandt andet nye vedtægter, som ville blive fremlagt som forslag til generalforsamlingen den 30. september.

Generalforsamlingen med deltagelse af 116 andelshavere mundede ud i, at rekonstruktionsplanen og de nye vedtægter blev vedtaget, og der blev samtidigt tegnet andelshaverbeviser med forbrugerne.

Det praktiske arbejde med installation af det nye fyr blev i samme periode varetaget af medlemmer fra arbejdsgruppen, herunder støbning af sokkel, etablering af godkendt loft i det nye kedelrum m.v. Den første røg fra det nye pillefyr kom op af skorstenen den 23. oktober.

Bestyrelsen fik i samme periode etableret faste rykkerprocedurer for at få inddrevet det store restancebeløb, der var udestående (omkring en kvart million). Samtidigt blev der lavet takstblad, hvor forbrugerne kan søge oplysninger om takster og betalingsbetingelser.

I oktober måned blev den gamle kassekredit på kr. 2.000.000 omlagt til et fastforrentet lån i Sparekassen Vendsyssel med en løbetid på 20 år. Efterfølgende har vi i den resterende del af regnskabsåret levet på midlertidige kreditaftaler.

Primo november måned blev der afholdt åbent hus på Varmeværket, hvor forbrugerne kunne komme og se det nye fyr i funktion.

Selve driften af det nye fyr viste sig hurtigt at være yderst tilfredsstillende og dette både i forhold til nøgletal og kontinuitet.

Ligeledes i november måned blev der afholdt møde med værkets advokat og kommune, og det fælles sagsanlæg mod vores daværende revisor blev aftalt. I forlængelse af dette indledte Varmeværket drøftelser med BDO i Hjørring som ny revisor for Varmeværket, eftersom de har stor ekspertise med drift af varmeværker. BDO i Hjørring blev officielt værkets nye revisor pr. den 1. januar 2015.

I månederne fra januar til april 2015 er der brugt rigtigt mange ressourcer på at afholde møder med såvel kommune som sparekasse for at sikre løbende og tilstrækkelig likviditet til at opretholde værkets drift. Dette både med deltagelse af værkets revisor og advokat.

Også i løbet af foråret besluttede bestyrelsen i samråd med revisor at ændre betaling fra de tidligere 5 årlige rater til de nu 10 årlige rater, og nu med juli og august måned som betalingsfrie. Dette både for at sikre en bedre løbende likviditet, men også for hurtigt at kunne følge op på forbrugere, som ikke indbetaler rettidigt.

Til slut kan vi nævne, at bestyrelsen egentlig havde planer om at nedsætte den faste afgift for 2015/16 med kr. 800 ekskl. moms pr. forbruger svarende til omkring kr. 134.000 samlet. Disse planer er desværre nu skrinlagt, og dette primært af den årsag, at vi fra Dansk Fjernvarme Forening har modtaget en opkrævning på kr. 370.000 for manglende indberetning af energioptimering i perioden fra 2010 til 2015.

Til slut skal lyde en stor tak til alle, der hjælper til på og omkring varmeværket med praktisk arbejde, og dette både i forbindelse med arbejdsdage, rengøring, uddeling af materiale og specifikke arbejdsgruppeopgaver.

 

Tak.

 


 

Referat fra Generalforsamling 30-09-2014

Dette års generalforsamling var helt specielt, idet de sidste 6 måneders arbejde på en rekonstruktionsplan efter Energiværkets konkurs i marts, skulle til afstemning.

Generalforsamlingen blev afholdt i LUNDEN kl. 19:00 og der deltog 116 andelshavere eller deres repræsentanter. Disse andelshavere blev ved fremmødet registreret og fik udleveret stemmeseddel og en blanket, som i underskrevet stand ville fritage disse andelshavere for tidligere solidariske hæftelser, såfremt de indtrådte som andelshavere i det nye AMBA selskab.

Udover disse 116 andelshavere var der mødt ca. 50 andre interesserede (lejere og familie medlemmer til andelshavere og forbrugere).

På grund af de helt specielle omstændigheder var der 23. september afholdt et forbrugermøde hvor rekonstruktionsplanens enkelte elementer var blevet præsenteret og hvor forbruger og andelshavere kunne, få indsigt i den nok så omfangsrige rekonstruktionsplan.

Udover bestyrelsen deltog, advokat Jesper Langsted og revisor Henning Nielsen. Endvidere var Borgmester Mogens Gade og Kommunaldirektør Henrik Hartmann tilstede under generalforsamlingen.

REFERAT

Punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag var Jens Chr. Buje. Jens Chr. Buje blev herefter valgt uden modkandidat. Herefter blev der valgt 2 stemmetællere.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Bestyrelsen tiltrådte efter en ekstraordinær generalforsamling 1. april 2014 og beretningen omhandlede naturligvis derfor kun perioden 1. april til 30. april. Beretningen er i sin fulde ordlyd udlagt på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

Punkt 3.  Godkendelse af årsregnskab.
Revisor Henning Nielsen præsenterede regnskabet og besvarede spørgsmål fra salen. Særligt fokus var ganske naturligt på det voldsomme underskud som den tidligere bestyrelse havde oparbejdet. Således var årets underskud på hele 4.501.393 kr. Underskuddet er primært opstået p.g.a. usikret udlån, af tidligere bestyrelser, til det nu konkursramte Energiselskab. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Bestyrelsens redegørelse for rekonstruktionsmodellen, med det nye budget for indeværende regnskabsår og underdækningsaftalen med Energiværket, samt de nye vedtægter hvorunder selskabet overgår til A.m.b.a. Ved godkendelse af budget og ny vedtægt ville selve rekonstruktionen være en realitet.
Rekonstruktionen er grundlæggende baseret på følgende:
• Aftale mellem Bestyrelsen for V. Hjermitslev Varmeværk og Jammerbugt Kommune.
• Aftale med Sparekassen Vendsyssel
• Skrivelse til Energitilsynet vedr. indregning af underdækning.
• Nye Vedtægter
De enkelte elementer blev præsenteret af advokat Jesper Langsted.
Disse elementer var ligeledes på forbrugermødet 23. september blevet gennemgået meget nøje. Der var få spørgsmål fra salen til punkt 4 – disse blev besvaret af Jesper Langsted.
Herefter blev punktet sendt til afstemning. Der var et ønske om hemmelig afstemning og derfor gennemførte dirigenten hemmelig afstemning. Resultatet heraf blev 114 for og 2 imod, der var ingen blanke stemmer.
Hermed var rekonstruktionen en realitet og selskabet overgået til A.m.b.a og de nye vedtægter trådt ikraft. Resten af generalforsamlingen blev derfor gennemført efter de nye vedtægter.

Punkt 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

For 2 år Jesper Olesen
For 2 år Preben Skøttrup
For 1 år Niels Ørndrup
For 1 år Niels Alfred Larsen
For 2 år Per Emil Mortensen

Der blev ikke fremsat andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forslag blev herefter enstemmigt vedtaget.

Punkt 6 Valg af 2 suppleanter.
Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

Carl Erik Jensen
Michael Vittrup

Der blev ikke fremsat andre forslag til suppleanter. Bestyrelsens forslag blev herefter enstemmigt vedtaget.

Punkt 7 Valg af revisor.
Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:
Bestyrelsen søger bemyndigelse til at udøve valget indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Der blev ikke fremsat andre forslag til valg af revisor. Bestyrelsens forslag blev herefter enstemmigt
vedtaget.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Der blev traditionen tro serveret kaffe/the samt oste- og rullepølse madder i pausen mellem punkt 4 og 5.


_________________________   ______________________
        Dirigent Jens Chr. Buje     Referent Niels Ørndrup

 


 

Advokat Jesper Langsteds NOTAT af 01-07-2014

til brug  ved møde med Jammerbugt Kommune d.d.
vedr. evt. økonomisk rekonstruktion af V. Hjermitslev Varmeværk

Varmeværksbestyrelsens beslutning
I lyset af Energitilsynets formandsafgørelse af 25. juni 2014 afholdtes møde med Jammerbugt Kommune samme dag, hvorunder kommunen anmodede bestyrelsen i V. Hjermitslev Varmeværk om at anerkende, at der var en skyldig efterbetaling i anledning af et angiveligt oliekøbsunderskud i det konkursramte Ener-giselskab, som kommunen mente, at V. Hjermitslev Varmeværk kunne og burde indregne i den underdækning sekretariatet for Energitilsynet er bemyndiget til at indlede forhandling med varmeværket om størrel-sen af, men som indtil videre er anerkendt med kr. 1,3 mio., hvilket efterlader varmeværket med et ufinansieret tab på sit tilgodehavende hos det konkursramte Energiselskab – et tab det i henhold til formandsafgørelsen ikke er tilladt at indregne i varmeprisen.
Det hedder i afgørelsens afsnit 62 og 63, at det ikke er tilladt at indregne en leverandørs driftsudgifter og anlægsinvesteringer i varmeprisen. I afsnit 63 hedder det direkte: ”Det samme gælder for udgifter til en varmeleverandørs brændselsindkøb, da dette ikke er driftsudgift, der vedrører varmeværkets egen drift”.
Da der ikke er fremkommet oplysning, der dokumenterer, at en del af de til Energiværket udlånte beløb er anvendt til investeringer i varmeværkets egne anlæg, er afgørelsen klokkeklar.
Det er i den forbindelse fuldstændig ligegyldigt for lovligheden, om varmeværket har forpligtet sig til det ene eller det andet i forhold til Energiværket.
523-174198 JLA/akr
01.07.2014
2.
Da gælden på de 2 kommunegaranterede lån under ingen omstændigheder må indregnes i varmeprisen, har en enig varmeværksbestyrelse besluttet ikke at kunne medvirke til fremme af kommunens forslag om en indregning af en underdækning, der reelt er ulovlig.
Efter varmeforsyningsloven er det selvfølgelig tilladt at betale for olien som en del af varmeprisen, og det er jo netop det, varmeværket også mener at have gjort ved at betale mere end dobbelt så meget for varmen, som Energiselskabet foretog olieindkøb for.
Det er selvfølgelig også lovligt at indregne en håndteringsudgift for Energiværket, men den må have været at meget begrænset størrelse som følge af, at Energiværket blot skulle se på, at olie betalt af varmeværket blev påfyldt varmeværkets egne kedler og brændt af til gavn for forbrugerne. Den udgift kan i perioden umuligt have oversteget det millionbeløb, som udgør differencen mellem Energiværkets eget olieindkøb og den af Energiselskabet selv uddebiterede varmepris.
---ooOoo---
Likviditetssituationen
Varmeværket har som tidligere nævnt været af den opfattelse, at man den 7. juli 2014 ville modtage 1. rate opkrævet hos forbrugerne, hvilket ville give værket et nettoprovenu på ca. kr. 900.000, når tilbagebetalingerne iflg. årsopgørelsen var sket.
På grund af en revisorfejl i forbindelse med indberetningen til Nets kom denne opkrævning ikke ud med den virkning, at varmeværket ikke modtager kr. 900.000 den 7. juli 2014, og dermed er ude af stand til at betale for den i mellemtiden indkøbte olie til opvarmning i værkets egne kedler.
Dette til trods for, at man i dag har et væsentligt lavere forbrug, end man havde i Energiselskabs tid, idet Energiselskabet uden betaling til varmeværket modtog procesvarme derfra. Den trafik er naturligvis stand-set i forbindelse med konkursen, men er jo kun et argument for, at en pris højere end det Energiselskabet selv opkrævede for varmen er uacceptabel.
3.
Indtil der blev lukket for muligheden for at optage procesvarme til Energiværket fra varmeværket uden betaling, troede varmeværkets bestyrelse, at man blot havde et meget stort ledningstab og derfor måtte opkræve en højere pris overfor forbrugerne end de egentlig skulle betale.
Da varmeværket efter varmeforsyningsloven under ingen omstændigheder må betale på de 2 etablerede kommunekreditlån, kan en rekonstruktion af varmeværket ikke ske uden kommunens frafald af sit tilgodehavende hos varmeværket efter forventeligt at have måttet indfri kommunekredits tilgodehavende.
Kan der ikke opnås omgående tilsagn hertil, vil bestyrelsen derfor være tvunget til at indgive værkets egen konkursbegæring allerede nu.
Økonomisk rekonstruktion
På møde i går med værkets pengeinstitut, Sparekassen Vendsyssel, blev formandsafgørelsen præsenteret og som forudset for mange uger siden, betød det naturligvis, at Sparekassens aktuelle tilgodehavende på kr. 2 mio. ikke kunne forøges.
Det efterlader bestyrelsen uden økonomisk råderum, og der er ikke penge til at betale forfaldne kreditorer, med mindre varmeværket kunne opnå en midlertidig udvidelse af kreditten med de kr. 900.000, der så først kan komme i kassen til august.
Sparekassen tilkendegav dog, at man efter samråd med ledelsen i Vrå ville overveje at udvide kreditten indtil august med nævnte kr. 900.000, forudsat man omgående modtog tilkendegivelse fra Jammerbugt kommune om, at man ville eftergive sit regreskrav i forhold til kommunekreditlånene.
Skete det, ville bestyrelsen have mulighed for at bestride forfaldne kreditorer i sommerperioden, ligesom man ville kunne indlede forhandlinger med biogasværket om den fremtidige varmepris, som forventes på et lavere niveau end den nuværende, og samtidigt med et realistisk ledningstab i stedet for det, der har været kunstigt højt de senere år.
Varmeværket anmoder derfor høfligst om kommunens omgående behandling af gældseftergivelsesandragendet, så en konkurs i næste uge kan undgås.
4.
Offentliggørelse
Bestyrelsen føler ikke længere at kunne holde varmeforbrugerne hen i en situation, hvor de vil blive meget overraskede over ikke at modtage årsopgørelser eller tilbagebetalinger til forventet tid, hvorfor bestyrel-sen har besluttet at indkalde til et borgermøde i V. Hjermitslev – forventeligt til afholdelse førstkommende fredag, hvorunder man vil fremlægge sagen som den er, herunder Energitilsynets formandsafgørelse, der så forventes offentliggjort derefter.
Nærværende notat er udarbejdet af advokat Jesper Langsted den 1. juli 2014 på baggrund af varmeværksbestyrelsens enige indstilling.

 


 

Årsberetning V. Hjermitslev Varmeværk 01-05-13 til 30-04-14


Kære forbruger

Den nu siddende bestyrelse tiltrådte på den ekstraordinære generalforsamling den 1. april 2014. Perioden fra den 1. maj 2013 til den 31. marts 2014 kan vi således naturligvis ikke berette om. Skulle der derfor være spørgsmål til denne periode må vi forsøge at tage dem i forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet.

Bestyrelsen gik til valg på at skaffe så billig varme som muligt samt at tilstræbe en stor forbrugerservice og et højt informations niveau. Som noget af det første blev der derfor runddelt en skrivelse til forbrugerne, som skulle tage stilling til på hvilken måde, de ønskede informationen. Mange ældre forbrugere har ikke internet adgang, og derfor tilbød vi orientering på papir til dem, der ønskede og fremadrettet ønsker dette.

Mange forbrugere har udtrykt forundring over hændelsesforløbet og alt det, som konkursen på Energiværket medførte af økonomiske konsekvenser overfor varmeforbrugerne. Der har siden konkursen blev kendt, været etableret en arbejdsgruppe bestående af en kreds af forbrugere.  Både i opstartsfasen og også efterfølgende har bestyrelsen haft stor glæde af denne arbejdsgruppe, som har hjulpet med både praktiske opgaver, sparring og afgrænsede projektopgaver.

Den første konkrete opgave for den nye bestyrelse var rottebekæmpelse. Det viste sig, at der gennem længere tid havde været et massivt angreb af rotter, der kunne færdes uhindret via kloakker og sprækker ved døre og porte. Der blev iværksat en bekæmpelsesplan med firmaet X-pest, som opsatte ”rottekasser". Som følge af ovennævnte rotteangreb og almindelig manglende oprydning og rengøring - såvel ude som inde - var der fredag den 11. april oprydning, rengøring samt reparation af porte og kloakker. Rotterne havde også uhindret adgang via bevoksning som voksede direkte op i tagkonstruktionen. Denne bevoksning blev fjernet efter anvisning fra X-pest. Alt dette arbejde blev udført med stor hjælp fra den føromtalte arbejdsgruppe.

For at få en juridisk vurdering af, hvordan Varmeværkets forbrugere stod i forhold til situationen efter Energiværkets konkurs, anbefalede jurister ved Dansk Fjernvarmeforening, at vi skulle rette henvendelse til et advokatfirma. Bestyrelsen tog derfor den 9. april kontakt til advokat firmaet HjulmandKaptain i Hjørring. Herfra fik vi tildelt Jesper Langsted som Varmeværkets advokat.

Revisor modtag den 14. april bestyrelsesmaterialet fra den afgåede bestyrelse, og dette medførte, at den nye bestyrelse først på dette tidspunkt fik indsigt i økonomi og tidligere dispositioner. Adgang til kassekredit og e-boks fik bestyrelsen først den 25. april.

Den 23. april var der i retten i Hjørring indkaldt til skiftesamling på foranledning af ønske fra én af Energiværkets kreditorer - ikke Varmeværket. Vores advokat repræsenterede Varmeværket på dette møde, hvor Casper Nørgaard fra HjulmandKaptain i Aalborg blev valgt som ny kurator.

Den 23. april om eftermiddagen var der møde med Jesper Langsted  på Varmeværket. Jesper Langsted beså faciliteter, bygninger og tilliggende jord, som vi ønskede at overtage. Herefter beså bestyrelse og Jesper Langsted efter aftale Energiværket. Herfra kørte bestyrelse og Jesper Langsted til Pandrup, hvor der var møde ved Revisor Henning Nielsen.

Under dette møde var der særligt fokus på spørgsmål vedr. vores gæld.

• Hvor stor er den?
• Kan vi på nogen måde slippe for at vedgå os gælden?
• Kan vi lade Varmeværket gå konkurs?
• Kunne vi bare undlade at betale af på Kommunekreditten?
• Kunne vi evt. indsætte ydelserne på en spærret konto indtil forhold omkring ansvar og habilitet er undersøgt?
• Er der overensstemmelse mellem det, der blev vedtaget og givet tilsagn til - på den ekstraordinære generalforsamling på Kroen den 14. maj 2012 - og den måde pengene efterfølgende er brugt på?
• Anvendelsen af Varmeværkets kassekredit?

Konklusionen på disse drøftelser med revisor og advokat blev, at vi nok indledningsvis var bedst tjent med at forsøge, om vi kunne fortsætte på det daværende aftalegrundlag.

På mødet fortalte advokaten for øvrigt, at Varmeværket ikke som vi regnede med var registreret som et AMBA selskab men som et selskab med solidarisk hæftelse. Det betyder i princippet at vore kreditorer kan opkræve hele gælden hos én forbruger som så efterfølgende selv må gå videre med krav mod de øvrige forbrugere.

Det blev også besluttet, at advokaten indledningsvis skulle undersøge det juridiske grundlag for den indgåede leveringsaftale imellem Varmeværket og Energiværket. Herudover skulle advokaten arbejde på at både bygninger og jordtilliggende på Ths. P. Hejlesvej 3 fremadrettet skulle tilhøre Varmeværket.

Advokaten forlod herefter mødet og bestyrelsen drøftede regnskabsafslutning, varmeaflæsning og næste års varmepris med revisor. Arbejdsgruppen var igen til stor hjælp i forbindelse med uddeling af aflæsningskort, aflæsning og indtastning.

Tak.

 


 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk
den 1. april 2014 (udarbejdet af den nye konstituerede bestyrelse)

Der var indkaldt til generalforsamlingen jf. vedtægternes §18  på anmodning fra 80 varmeforbrugere.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Afgående formand valgte sig selv som dirigent - idet der ikke var modkandidater.

 

2. Valg af bestyrelse

Der blev foreslået følgende:

Jesper Olesen
Uffe Christensen
Preben Skøttrup
Niels Alfred Larsen
Niels Ørndrup

Der var ingen modkandidater hvorefter de foreslåede blev valgt. Niels Ørndrup var suppleant i siddende bestyrelse men dirigenten fastholdt at der ikke skulle vælges ny suppleant efter Niels Ørndrups indtræden i bestyrelsen. Dette udløste nogle indlæg fra salen men dirigenten fastholdt – ”der skal kun vælges 5 medlemmer”.
Der deltog ca. 100 personer i generalforsamlingen som sluttede med lidt til at skylle halsen med.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
Formand:         Uffe Christensen Kærgårdsvej 15 tlf. 20 28 96 18 uffe@elektrikkerenas.dk
Næstformand:  Jesper Olesen Assenbækvej 41 tlf.50 81 27 66 olesen.jesper@live.dk
Kasserer:         Preben Skøttrup Guldstjernevej 13 tlf. 26 17 88 92 skoettrup@nordfiber.dk
Sekretær:        Niels Ørndrup Assenbækvej 18 tlf. 25 10 12 13 oerndrup@bbnpost.dk
Teknik:            Niels A Larsen Blæshøjvej 21A - 23 tlf. 22 79 88 84 info@nal-maskinfabrik.dk

 


 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Vester Hjermitslev Varmeværk


Afholdt på Vester Hjermitslev Kro, tirsdag den 1. april 2014 kl. 19:00

Dagsorden :
1 : Valg af dirigent
2 : Valg af ny bestyrelse

1 : Valg af dirigent
Der var ingen forslag til dirigent.
Generalforsamlingen blev derfor ledet af formanden Kirsten Birke Lund, jf. vedtægternes § 19

2 : Valg af ny bestyrelse
Der var fem, der stillede op til valg til bestyrelse, og de var dermed valgt uden afstemning.
De opstillede var:
Jesper Olesen
Uffe Christensen
Preben Skøttrup
Niels Alfred Larsen
Niels Ørndrup
Disse fem fungerer fra 1. april 2014 som bestyrelse for V. Hjermitslev Varmeværk.

 

Kirsten Birke Lund
Formand og dirigent

 


 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

I henhold til vedtægternes § 18 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling
i V. Hjermitslev Varmeværk

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 1. april 2014 kl. 19.00 på V. Hjermitslev Kro, Krostien 2,
9700 Brønderslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af ny bestyrelse

Bestyrelsen har modtaget anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 18. Genpart af begæringen vedlægges.

Den siddende bestyrelse har besluttet at trække sig på generalforsamlingen uanset resultatet af generalforsamlingens behandling af pkt. 2.

 

Den 26. marts 2014

 

Kirsten Birke Lund

På vegne af bestyrelsen for V. Hjermitslev Varmeværk

 


 

V. Hjermitslev, den 31. marts 2014

Energiværket blev med overtagelse den 4. marts 2014 solgt til V. Hjermitslev Biogas ApS repræsenteret ved Ole Kjærgaard, BioFuel Technology, som den 17. marts mødte op på kroen og informerede om de nye ejeres visioner og fremtidsplaner.
BioFuel Technology har sidenhen solgt anparterne i V. Hjermitslev Biogas ApS videre til Ole Skov, OS Trading.
I har måske allerede hilst på eller set Ole Skov og/eller driftslederen Kalle Rosenberg i byen eller på ”Energien”, for de har gang i rigtig meget dernede lige nu, og foreløbig har Kalle været på pladsen hver dag siden overtagelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Varmeværket

 


 

V. Hjermitslev, den 5. marts 2014

Til Varmeværkets brugere

Det er med beklagelse, at vi er nødt til at skrive dette ud til jer.
Baggrunden er, at det af mange årsager stadig ikke har været muligt, at få den ønskede økonomi i Energiværkets drift.

Som lovet på generalforsamlingen har vi søgt advokathjælp (Jens Pontoppidan fra Advokathus Nord) for at gennemgå de to værkers drift. Ifølge Jens Pontoppidans vurdering var der helt klart ikke mulighed for en fortsat drift af Energiværket og han pegede på to muligheder, nemlig enten en konkurs eller et forsøg på at afhænde værket.

Varmeværket måtte derfor erkende, at Energiværket ikke fortsat kan levere den nødvendige varme.
Vi har i bestyrelsen haft fokus på at søge en løsning, der kunne sikre en fortsat varmeleverance til Varmeværkets brugere. Én mulighed kunne være at Varmeværket selv skulle producere varmen, altså enten på bioolie eller fyringsolie.

Det lykkedes Energiværkets bestyrelse at finde en aktør, der ville overtage Energiværket og videreføre driften. Det har i forbindelse med overtagelsen været muligt for Varmeværkets bestyrelse at indgå en aftale med denne aktør, hvor de tilbyder en leveringsgaranti, som er billigere end hvis vi selv skulle producere varmen på vore oliekedler.

Den nye aftale vil dog medføre en prisstigning for Varmeværket og dermed også for den enkelte bruger, hvilket nødvendiggør en aflæsning ude hos hver enkelt af jer. I vil derfor i den nærmeste fremtid få besøg af én fra Varmeværket, for at vi kan få foretaget disse aflæsninger.

Den tilbudte aftale vil være gældende for 2 år, hvorved vi i Varmeværket får en mulighed for at afklare, om vi ønsker at genforhandle aftalen eller om vi skulle ønske at finde eller etablere alternativ varmekilde.

Bestyrelsen vil gerne informere nærmere om situationen og de nødvendige økonomiske konsekvenser heraf.
Vi indbyder jer derfor til et møde mandag den 17. marts kl. 19 på V. Hjermitslev kro.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Varmeværket

 


 

24/11-13:

Som I måske ved, opdagede vi et brud på et rør ud for nr. 27 på Ingstrupvej torsdag aften.
Niels Thomsen foretog en foreløbig reparation fredag morgen/formiddag..
I forbindelse med endelig reparation vil Thomsen være nødt til at lukke for varmen til den nordlige del af byen. Thomsen forventer ikke at det skulle tage mere end ca. 1 time - og det er planlagt til på onsdag den 28. november ca. kl 11 til 12.
Vi håber ikke, at dette vil give mærkbare gener
med venlig hilsen
Bestyrelsen
 


 

24/11-13:

Vi er klar over at fremløbstemperaturen er lav, vi arbejder på sagen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 Referat fra generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk den 22/11-13


Fungerende formand Henrik Gajhede bød velkommen
1.Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jens Buje. Der var ikke andre forslag. Jens Buje blev valgt uden afstemning.
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig varslet og gennemgik dagsorden
Der var ingen bemærkninger til dagsorden

 


2.Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Annette Kirkeby. Annette blev valgt uden modkandidater.

 


3.Bestyrelsens beretning
   Bestyrelsens beretning blev oplæst af Annette Kirkeby

Bemærkninger til beretningen:

Tage Andersen: Hvilke udgifter har der været i forhold til X-chopperen?

Svar: Energiværket har udgifter til dybstrøelse og har haft udgifter til indkøb af flere ampere.
Der var ingen indsigelser til beretningen. Beretningen blev godkendt.

 


4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Nøgletal fra Årsrapport var udsendt med indkaldelsen. Årsregnskab med specifikationer blev omdelt. Revisor Henning Nielsen fremlagde regnskabet og dertilhørende revisionsforbehold

Indkommet spørgsmål fra Per Firman:

Revisoren nævner, at tilgodehavende vedrørende forsikringsskader på 150.000 kr. og afkoblede forbrugere på 100.000 kr. ikke er . Hvad menes der med det?

Henning: forbeholdet er givet, da bestyrelsen ikke har garanti for beløbet, men har kalkuleret sig frem.

Indkommet spørgsmål fra Per Firman:

Hvorledes opstår beløbet 100.000 kr. for nedrivning/afkobling af 5 huse. Jeg mener beløbet burde være nærmere det dobbelte.

Indkommet spørgsmål fra Kaj Jørgensen:
Der er inden for det sidste år revet nogle huse ned med kommunalt/statslig tilskud (dejligt - det pynter på byen).
•Har Varmeværket krævet disse huses gæld tilbagebetalt i forbindelse med at de udtræder af forbrugerkredsen?◦Hvilket beløb er kommunen afkrævet pr. hus?
◦Hvordan er dette beløb fremkommet og hvem har besluttet det.
◦Hvornår er kommunen blevet pålagt betaling?
◦Hvad vil det koste os andre forbrugere at blive afkoblet?1.Udgifter til indfrielse af gæld?
2.Udgifter i forbindelse med afkobling og afmontering af udstyr?

 

Da de to spørgsmål berører samme emne besvares de samlet.

Kirsten: Nu er det jo ikke kun indenfor det sidste år, at der er blevet revet huse ned. Det er sket gennem flere år. Vi har så bare i denne bestyrelses-periode taget spørgsmålet op – om ikke det var rimeligt, at kommunen også skulle betale for at blive koblet af. Et sådant spørgsmål har ikke tidligere været stillet. Ligesom der heller ikke tidligere har været opkrævet afkoblingsafgift fra andre afkoblede brugere.
For at en bruger kan blive koblet af, skal det godkendes på en generalforsamling, men en sådan procedure er jo ikke realistisk i forhold til en nedrivning. Det vi i Bestyrelsen har drøftet har været, at der skal være én afkoblings-afgift, dersom man ønsker at blive koblet af, og overgå til anden opvarmning, og denne afkoblings-afgift ville ligge på 40.000 kr. Netop for at tage forbehold overfor kommunens arbejde med at rive boliger ned – vi har ikke ønsket at stoppe dette arbejde og vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at dersom huset rives ned (uanset, om det er af ejer eller kommune) skal afkoblings-afgiften kun udgøre halvdelen – dette fordi man ikke ”aktivt vælger en anden opvarmningsform” – men at huset rives ned.
Vi har et par udeståender med kommunen vedr. dette – og sagen er blevet aktuel her i sensommeren, da nogle af grundene nu er sat til salg. Vi har derfor bedt kommunen om et møde – for at afklare, om de vil betale udtrædelses-afgift – og så blive koblet på igen, når de sælger ejendommen, eller om de vil betale fastafgift i den mellemliggende periode.
Mht.  den nuværende størrelse af afkoblings-afgift, er den seneste opdatering i bestyrelsen på 40.000. Udover afkoblingsafgiften skal brugeren afholde eventuelle udgifter til den fysiske afkobling. Og vi kan informere om, at disse udgifter i forbindelse med de kommunale nedrivninger har været afholdt af kommunen. Vi satser på, at vi finder en aftale med kommunen, også selvom det er nedrivninger, der ligger et par år tilbage.
Indkommet spørgsmål fra Per Firman:
Revisoren nævner at der ikke er nogen intern kontrol eller hensigtsmæssig arbejdsfordeling mellem de ansatte. Hvem kontrollerer fakturaer m.m. og attesterer dem inden kassereren betaler?
 Findes der ikke en form for forretningsorden eller tilsvarende der anviser hvorledes arbejdsopgaverne fordeles i bestyrelsen?
Henning: Det er noget der står i revisor loven, og som vi skal skrive - det står i alle regnskaber, og det stod der også, da du var kasserer.
Kirsten: Først vil vi lige gøre opmærksom på, at vi – for at minimere omkostninger – ikke har nogen ansatte – så det med arbejdsfordeling mellem de ansatte det kan synes som lidt af en joke. Vi har for nuværende i bestyrelsen aftalt, at vi vil udfærdige en forretningsorden, hvoraf det vil fremgå, at fakturaer over en vis størrelse – det vil formentlig være kr. 5.000,- vil kræve en underskrift fra både formand/næstformand og kasserer, og det vil afhjælpe denne mangel på kontrol.
Indkommet spørgsmål fra Per Firman:
Dette spørgsmål drejer sig om økonomi og er opdelt i 7 underspørgsmål.
Per: Er det korrekt at Kirsten er kasserer i både Varmeværk og Energiværk på samme tid?
Kirsten: Ja – det er korrekt
Per: Er der også korrekt at Kirsten samtidig er Formand for Energiværket?
Kirsten: Ja – det er korrekt
Per: Er det korrekt at det er samme person der udlåner de 3 millioner og som herefter modtager de samme 3 millioner? (højre hånd låner til venstre hånd)
Henrik: Nej – det er ikke korrekt. Det er bestyrelserne for de to værker, der udlåner henholdsvis låner de 3 millioner
Per: Er der lavet gældsbrev eller lånedokument på disse penge og hvilken sikkerhed har Varmeværkets forbrugere for disse penge?
Henning: Der ligger et lånedokument ved kommune kredit. Energiværket betaler alle afdrag og udgifter på lånene.
Per: Varmeværkets kassekredit er vokset med ca. 1 million siden sidste generalforsamling. Samtidig fremgår det af regnskabet at Energiværket betaler renteudgiften på Varmeværkets kassekredit. Hvad er de penge fra kassekreditten brugt til? Og hvorfor betaler Energiværket renteudgiften på Varmeværkets kassekredit?
Kirsten: De to spørgsmål vil jeg prøve at besvare under et:
Som vi allerede har været inde på under beretningen, så er det - og har det været – meget vanskeligt for Energiværket at klare de økonomiske forpligtelser dette år – de står faktisk helt konkret og mangler minimum 3 mio. i forhold til forventet. Derfor har Varmeværket – for at sikre Energiværkets eksistens – betalt aconto forud. Dette har bevirket, at Varmeværkets kassekredit er brugt fuldt ud. Da det er Energiværket der har haft den direkte gavn af dette, mens Varmeværket og dets brugere har den indirekte gavn af det – ved at der fremover kan komme en bedre økonomi, har Energiværkets bestyrelse anerkendt, at de skal betale den påløbne rente på Varmeværkets kassekredit
Preben Nielsen: Hvorfor er der kun varmt vand hver anden dag.
Annette: Vi ved, at der ikke har været varme hver dag, det beklager vi, og vi prøver det bedste vi kan.
Per: Hvor meget el er der produceret det sidste år. Er det realistisk at vi får de ekstra penge?
Kirsten: Jeg kan kun sige, at vi håber – men det er jo ikke noget vi ved. Hvis vi vidste det, ville der ikke være behov for revisorens forbehold. Mht. om Energiværket får den lovede energiafregning afgøres af EU, det er et spørgsmål om statsstøtteregler.
Niels Ørndrup: Jeg har et spørgsmål til revisoren: Kan du bekræfte, at det er juridisk ok, at bruge kassekreditten til at betale sin leverandørs udgifter til olie, og derefter også betale for varme.
Henning: Jeg vil gøre opmærksom på, at jeg er revisor og ikke jurist. Jeg mener dog, at det er ok, fordi der i den tidligere kommunegaranti lå en aftale om, at varmeværket skulle bære den ekstraudgift, der opstår, når der skal indkøbes olie, i tilfælde af, at der ikke kan produceres tilstrækkelig varme ved el-produktionen.
Tage Andersen: Hvorfor har I ikke en advokat?
Kirsten: Det er bestemt et relevant spørgsmål – det tror jeg vi vil få.
Per: Når man spørger om et kommunelån på en generalforsamling, skal man så ikke også spørge om at bruge kassekreditten. Per ønsker at spørge generalforsamlingen om dette.
Annette: Husk at kommunekreditten ikke må bruges til drift – så på den måde er anvendelsen ikke den samme.
Poul Hansen: Hvis generalforsamlingen godkender regnskabet, er problemet løst.
Lars Meulengracht: Er det rimeligt at tro på at energien giver overskud?
Kirsten: I forhold til hvad vi ved – så ja, det er det, og det må vi så håbe, at det holder stik.
Indkommet spørgsmål fra Kaj Jørgensen:
§ 16 i vedtægterne omhandler forhandlingsprotokol. (Dirigenten påpeger, at dette spørgsmål skulle have været stillet under fremlæggelsen af beretning) – Spørgsmålet blev taget med på dette punkt i dagsorden, for dog at give et svar (Kaj var ikke til stede på generalforsamlingen)
Kan bestyrelsen bekræfte at der føres en sådan protokol og at referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan ses heri? Kan forbrugere se denne protokol og hvorledes?
Annette: Vi kan i bestyrelsen bekræfte, at der føres referater over bestyrelsens møder. Nutidens referater foreligger vanligvis ikke i håndskrevet form i protokol – men vi har haft en meget effektiv sekretær, og referaterne foreligger og udsendes vanligvis til bestyrelsens medlemmer samme aften eller dagen efter det afholdte møde.
Vi mener dog ikke at det er rimeligt, at forbrugerne skal have adgang til at se alle referaterne, da de kan indeholde personlige oplysninger om forbrugerne.
Annette fremviste mappe med referater fra samtlige møder. Dirigenten påpegede, at det ville være rimeligt, at de blev opbevaret samlet i et ringbind.
Indkommet spørgsmål fra Kaj Jørgensen:
Der er i dette regnskabsår opstået et driftsunderskud på over 100.000 kr.
Hvorfor er vi ikke blevet opkrævet en ekstrabetaling for dette?
Kirsten: Nu kunne det godt lyde, som om I gerne vil have en ekstraopkrævning, og vi har ikke i bestyrelsen været klar over, at det forholdt sig sådan. Vi havde klart indtryk af, at der var og er mange utilfredse brugere – og det kan vi godt forstå – når man står under bruseren om morgenen, så ønsker man sig vanligvis et varmt bad – og når man så ikke får det – men i stedet får det kolde gys, ja så er man ikke tilfreds. Og ja - det kan vi godt forstå! Derfor fandt vi det meget vanskeligt at skulle pålægge jer en ekstra indbetaling. Det tror vi godt, at I kan forstå – ikke?
Hovedårsagen til, at brugerne ikke er blevet opkrævet en ekstrabetaling er vel i bund og grund, at vi i bestyrelsen har haft det helt klare mål, at næste gang, der skulle røres ved varmeprisen, så var det fordi den skulle sættes ned. Vi ved, at der ikke har været meget at jonglere rundt med – der er ikke stor avance på den varme vi køber, men i takt med, at Energiværket får en bedre økonomi, så vil det smitte af på Varmeværkets økonomi, og det vil gøre, at vi forhåbentlig allerede i det kommende år vil kunne købe varmen bare lidt billigere – og netop den post – varmekøb – udgør jo 90 % af vores budget.
Spørgsmål fra Kaj forsat:
Såfremt det er indregnet i næste års budget er det et brud på Varmeværkets vedtægter § 11 der siger: Et års driftsunderskud må ikke overføres fra et år til et andet.
Med hvilket mandat har bestyrelsen valgt ikke at rette sig efter vedtægterne?
Henning: Der findes andre regler vedr. Varmeforsyningsloven. Ifølge denne lov skal prisen fastsættes den 1/5. så vi kan ikke hæve prisen nu. Underskuddet på de 94.000,- havde bestyrelsen ikke kendskab til den 1. maj. Hvis det skulle pålignes vil det svare til 25,- pr. MWh for forbrugerne.
Kirsten: Vi håber at vi kan hente pengene ind på billigere varme fra Energiværket.
Niels Ørndrup: Generalforsamlingen opfordres til at vedtage at vedtægterne bliver ændret således, at disse passer med varmeforsyningsloven.
Kirsten: vi er klar over, at vores vedtægter trænger til en revision, det vil vi arbejde på.
Tage Andersen: Hvad gør man med X-chopperen? Skal den købes?
Kirsten: Energiværket regner med at lease den.
Tage: Har bestyrelsen overvejet at hyre en advokat. For at sikre at de ikke hæfter personligt.
Kirsten: Den model vi har anvendt er vi blevet anbefalet af kommunen og revisoren. Som sagt, så synes vi, at det vil være en god ide at spørge en advokat. Tak for forslaget. Og samtidig vil det også betyde noget i forhold til vores forsikring, så det vil vi også tjekke, altså hvem ejer / har ansvaret for hvad.
Preben Nielsen: Jeg synes det er for dårligt at der ikke sker noget, når men henvender sig. I Pers tid blev tingene ordnet med det samme.
Regnskabet til afstemning:
24 for, 8 imod. Regnskabet er vedtaget

5. Fremlæggelse af budget

Nøgletal for Budget var udsendt med indkaldelsen. Revisor Henning Nielsen gennemgik budgettet.

 


6. Indkomne forslag
Indkommet forslag fra Kaj Jørgensen:
Generalforsamlingen pålægger fremover bestyrelsen at udarbejde og fordele referat fra generalforsamlingen inden 3 uger efter afholdelse. Disse referater skal indeholde forslag, spørgsmål og svar fra generalforsamlingen.
Efter formulering af et modforslag blev forslaget sat til afstemning

0 for det oprindelige forslag.

Modforslag:

Generalforsamlingen pålægger fremover bestyrelsen at udarbejde og offentliggøre referat fra generalforsamlingen inden 3 uger efter afholdelse.

Modforslaget vedtaget

Bestyrelsens udmelding i forhold hertil: Vi lægger referatet på hjemmesiden, og hvis man ikke har mulighed for at læse det der, kan man rekvirere en kopi af referatet hos én fra bestyrelsen.

Indkommet forslag fra Per Firman:
Den samme person må ikke bestride ensartede bestyrelsesposter i både Varmeværk og Energiværk (man kan således fremover ikke være kasserer begge steder samtidig) og samme person må ikke både attestere og betale regninger.

Der var ikke flertal for skriftlig afstemning

10 for, 16 imod

Forslaget frafaldes.

Indkommet forslag fra Per Firman:
De resterende penge fra ”5 millioner lånet” må kun anvendes såfremt der stilles juridisk sikkerhed for beløbet og Varmeværket forbrugere.
Debat om bl.a. følgende emner: Hvorfor må vi ikke eje vores eget anlæg? Vi har en aftale med energien om, at de levere varmen og vi distribuerer det. Man kan prøve at tage sikkerhed i udstyr.
Tage Andersen: Det vil være en fordel at tinglyse pant i det nyindkøbte, men husk at det skal gøres inden tingene installeres.

Inge Ørndrup: Der står i kommunens referat at varmeværkets forbrugere hæfter for kommunegarantien

Niels Alfred Larsen: Er der ingen panteret?

Tage Andersen: Bare man tager pant inden det ankommer til virksomheden, så indgår pantet ikke i den almindelige pantrække

Der var ikke flertal for skriftlig afstemning

33 for, 0 imod

Forslag vedtaget.

Indkommet forslag fra Niels Ørndrup:
Forslaget blev indledt med spørgsmål fra Niels Ørndrup til revisor Henning Nielsen:

Hvorfor har du ikke rådgivet bestyrelsen vedr. pantsætning?

Henning: De 3 millioner er brugt til en opgradering og derfor kan man ikke sætte nogen pant

Niels: Har du rådgivet bestyrelsen om udsættelse af generalforsamlingen?

Henning: Ja, det har jeg. Og vi har besluttet at trække generalforsamlingen så længe som muligt for at håbe på at usikkerhederne i regnskabet kunne fjernes – og dermed mine forbehold i regnskabet.

Niels: Har du nogen sinde været inhabil?

Henning: Nej det har aldrig været noget problem

Forslag:

Jeg vil gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, om hvorvidt bestyrelsen skal overveje om det er hensigtsmæssigt, at samme revisor bruges i begge selskaber.

 


Niels Alfred Larsen: Hvad er det hensigtsmæssige i det, jeg ser det kun som en ekstra udgift, dersom det skal være to forskellige revisorer.

Kirsten: Det kan det naturligvis også være. Men som jeg forstår forslaget, er det ikke for at vi skal beslutte, at det ikke må være samme revisor – forslaget er udelukkende en opfordring til bestyrelsen om, at de overvejer, om det er optimalt, at det er samme revisor, der tager hånd om begge værker

Forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget.

 


7.Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.

Bestyrelsen indstiller Anders Simonsen og Kirsten Birke. Der var ikke indstillinger fra salen.
Anders Simonsen og Kirsten Birke blev valgt uden afstemning

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for et år.

Bestyrelsen indstiller Ib Nielsen. Der var ikke indstillinger fra salen.
Bestyrelsen forespurgte Tom Madsen, om han evt. ville påtage sig opgaven. Tom Madsen erklærede, at han havde lovet bestyrelsen, at han ville overveje at stille op, men efter aftenens forløb med den massive negative kritik af bestyrelsen ønskede han ikke at indgå i bestyrelsen.
Efter yderligere afsøgning af kandidater, som stadig ikke gav resultat indvilligede Tom Madsen i at stille op, for dog at kunne sikre en fuldtallig bestyrelse.
Ib Nielsen og Tom Madsen blev valgt uden afstemning

Valg af to suppleanter til bestyrelsen (for et år)

Der blev efterlyst indstillinger fra salen. Der kom ingen forslag. Bestyrelsen foreslog Niels Ørndrup og Annette Kirkeby (de to afgående bestyrelsesmedlemmer).
Niels Ørndrup og Annette Kirkeby blev valgt uden afstemning

Niels Ørndrup som 1. suppleant

Annette Kirkeby som 2. suppleant

 


8. Valg af to bilagskontrollanter

De nuværende bilagskontrollanter Uffe Christensen og Jesper Olesen indvilgede i at genopstille
Der var ikke yderligere forslag.
Uffe Christensen og Jesper Olesen blev valgt uden afstemning

 


9. Valg af suppleant til bilagskontrollant posten

Den nuværende suppleant Aksel Poulsen har meddelt at han godt vil genopstille (Aksel var ikke til stede) Der var ikke yderligere forslag.
Aksel Poulsen blev valgt uden afstemning

 


10. Evt.

Lars Musted Nielsen: Hvad skal indgangstemperaturen være? Jeg har ikke noget varme, skal jeg så stadigvæk betale for at komme ud?

Kirsten: Vi har ikke nogen politik for, hvad indgangstemperaturen skal være. Vi arbejder på at varmen skal gå ud (fra varmeværket) med mellem 70 og 80 grader. Det ved vi godt, at det ikke altid lykkes. Udover at sikre varmeproduktionen, arbejdes der også på, at sikre en mere stabil udgangstemperatur.

Jens Christian Buje: Man kan bare lave en omløber.

Henrik: Det er ikke nok, i hvert fald ikke hos mig.

Tage: Man kan sætte en termoomløber ind, det skulle virke – det har det i hvert tilfælde gjort hos os.

 


Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden.

 


_______________________                                                       ________________________

    Formand Henrik Gajhede                                                                       Dirigent Jens Buje

 


 

21/11-13:

Vi har konstateret et ledningsbrud på Ingstrupvej - ud for nr. 27
Vi har bedt Niels Thomsen om at se på det, hvilket han beredvilligt har lovet at gøre straks i morgen tidlig (fredag)
Vi håber det kan udbedres uden at det forvolder alt for megen afbrud i Varmeforsyningen i resten af byen.
mvh Bestyrelsen
 


 

21/11-13:

Vi er klar over at varmen ikke er tilbage. Vi arbejder på sagen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 


 

20/11-13:

Vi bliver desværre nødt til at lukke for varmen Torsdag, den 21/11-13 fra kl. 10 til 15.

Vi beklager mange gange

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 


 

Dagsorden til Generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk 22/10/13

 1. Valg af dirigent
   
 2. Valg af referent
   
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
   
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
   
 5. Fremlæggelse af budget
   
 6. Indkomne forslag. Skriftlige forslag og /eller spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag 17. oktober. Afleveres til Ib Nielsen, Guldstjernevej 7 eller Niels Ørndrup, Assenbækvej 18.
   
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:

Annette Kirkeby modtager ikke genvalg

Kirsten Birke modtager genvalg

Da begge suppleanter er inddraget, er der også valg af
to bestyrelsesmedlemmer for et år.
Ib Nielsen modtager genvalg

Niels Ørndrup modtager ikke genvalg
 

Valg af to suppleanter til bestyrelsen (et-årigt)
 

 1. Valg af to bilagskontrollanter:

Nuværende bilagskontrollanter: Uffe Christensen og Jesper Olesen
Begge modtager genvalg

 

 1.  Valg af suppleanter til bilagskontrollant posterne

Nuværende suppleant: Aksel Poulsen modtager genvalg
 

 1.  Evt.

 

Resultatopgørelse for V. Hjermitslev Fjernvarmeværk
for regnskabsåret 01.05.2012 til 30.04.2013:

 

 

2012/13

(Kr.)

2011/2012 (1000 Kr.)

Nettoomsætning

2.809.944

2.785

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

-2.691.683

-2.624

Andre eksterne omkostninger

-166.204

-151

Bruttofortjeneste

-47.943

10

 

 

 

Personaleomkostninger

-1.725

-7

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver

-66.505

-67

Ordinært resultat før finansielle poster

-116.173

-63

 

 

 

Andre finansielle omkostninger

0

-1

 

 

 

Årets resultat

-116.173

-64

 

 

 

Resultatdisponering

 

 

Overført fra tidligere år

169.498

232

Årets resultat

-116.173

-64

Til disposition

52.325

168

 

 

 

Overført til næste år

52.325

168

 

 

 

Disponeret i alt

52.325

168

 

 

 

 

Hvis du ønsker at gennemlæse hele regnskabet kan du få det udleveret hos
Ib Nielsen, Guldstjernevej 7 eller Niels Ørndrup, Assenbækvej 18
fra Fjernvarmeværkets bestyrelse


 

 

 

Budget for V. Hjermitslev Fjernvarmeværk
for regnskabsåret 01.05.2013 til 30.04.2014:

 

 

2013/14

(Kr.)

Nettoomsætning

2.828.000

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

-2.590.000

Omkostninger (drift, vedligehold og administration)

-171.000

Bruttofortjeneste

67.000

 

 

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver

-67.000

Årets resultat

0

 

Budgettet er udformet under følgende forudsætninger:

Fastafgift fastholdes på Kr3.600,-

MWh-pris fastholdes på Kr. 775,-

 

Varmeværkets finansielle situation pr. 30. april 2013:

Gæld:

 

KasseKredit (Vendsyssel Sparekasse)

Kr.  -1.454.669

KommuneKredit (af den givne garanti på 5 mio.)

Kr.  -2.924.075

Tilgodehavender:

 

Tilgodehavende (Energiselskabet):

Kr.       760.010

Midlertidigt udlånt Energiselskabet

Kr.   2.924.075

I alt:

Kr.     -694.659

 

Derudover en forpligtelse vedr. varmeværkets bygninger og ledningsnet

 


 

13/10-13:

Indkaldelse til generalforsamling i V. Hjermitslev Fjernvarmeværk

Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 19:00 på V. Hjermitslev kro

Opgavefordeling:
Varmeværket har forpligtigelsen overfor jer som brugere til at levere / distribuere varmt vand til jer. Det er Energiværket, der har forpligtigelsen til at producere varmen – enten som køling (restvarme) i forbindelse med el-produktion – eller ved at producere varme på én af de tre (ældre) kedler på varmeværket (med gas, fyringsolie eller bioolie-brændere)

Varmeværket:
Vi har heldigvis ikke haft store net-udfordringer. Vi har haft et enkelt brud på Th. P. Hejlesvej, hvilet er udbedret.
I december 2012 fik vi et problem, da bioolie forurenede vores fjernvarmevand. Hvis vi skal have de afholdte udgifter dækket, er nødt til at afvente forsikringsselskabets accept af, dels at vi renser vandet, dels hvordan denne rensning skal foretages.
Forureningen har betydet gener for forbrugerne i form af tilstoppede filtre og ventiler. Det beklager vi, og vi er glade for at I som brugere er så gode til at hjælpe, som I er.  

Energiværket: 
Den nye motor er installeret. Nyfors har ligeledes sidenhen installeret både transformer og elkabel, så der nu kan produceres mere strøm og dermed også mere varme.
Forureningen af vores fjernvarmevand ramte også Energiværket, idet forureningen satte sig i en varmeveksler. Dette forhindrede opvarmning af reaktoren, hvorfor der ikke kunne produceres gas. Energiværket forventer ligeledes kompensation fra forsikringsselskabet i forhold til dette driftstab (ca. 1.5 mio.)
Regeringen har lavet et energiforlig, der skulle give Biogasselskaberne ca. 30 % mere i afregning (på leveret el). Denne afregning afventer endelig godkendelse i EU, hvorfor afregningen endnu ikke er kommet til udbetaling. Energiværket håber på at dette vil ske i november i år. Det drejer sig om ca. 1,5 mio. Energiværket har til gode.
Energiværket kører sammen med Xergi (Støvring) og den lokale smedemester Niels Alfred Larsen et forsøgs-projekt med en nyudviklet X-Chopper. Det er det første anlæg i Danmark og anlægget har potentialer for en forbedret økonomi for biogasselskaberne.
X-Chopperen gør Energiværket i stand til at anvendefast biomasse, som dybstrøelse, grønt klip, grødeskæring m.v.

 

Med venlig hilsen fra Varmeværkets bestyrelse:

Henrik Gajhede, Annette Kirkeby, Kirsten Birke Lund, Ib Nielsen og Niels Ørndrup

 


 

30/9-13:

Generalforsamling
Som tidligere nævnt, har vi været nødt til at udskyde den ordinære generalforsamling i Vester Hjermitslev Varmeværk, men vi har nu fået sat dato på.
Generalforsamlingen vil finde sted den 22. oktober kl 19 - og som vanlig på V. Hjermitslev Kro.
Indkaldelse med dagsorden vil blive omdelt ligesom den vil kunne findes her på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 


 

29/9-13 kl. 10:00
Der har været en periode uden varme hertil morgen. Vi arbejder på problemet og forventer varme igen om en time

 

29/9-13:
BestyrelsenEnergiværket har problemer med at få en låge til affaldstanken til at slutte tæt. Vi er informeret om, at der arbejdes på sagen, hvilket lige nu giver lugtgener. Arbejdet skulle være afsluttet tirsdag (den 1. oktober)
Vi beklager lugtgenerne.
Bestyrelsen

 


 

15/9-13: Ændring i Bestyrelsen i Varmeværket:
Claus Friis Kvist blev valgt ind i Varmeværkets bestyrelse sidste år, og accepterede allerede fra starten posten som formand.
Vi har haft et meget turbulent år i Varmeværket, hvilket har medført et både omfattende og til tider frustrerende bestyrelsesarbejde. Dette kombineret med at Claus har haft store personlige udfordringer, med bl.a. studier, eksamen og praktik, har gjort, at han har set sig nødsaget til at kaste håndklædet i ringen og forlade bestyrelsen i utide.
Vi har kontaktet suppleanten Niels Ørndrup, Assenbækvej 18, som med øjeblikkelig virkning indtræder i bestyrelsen.
Vi kan samtidig oplyse, at vi har været nødt til at udsætte den ordinære generalforsamling, som derfor først vil finde sted i oktober. Vi beklager denne udsættelse, nærmere omkring dato samt dagsorden vil blive sendt ud snarest - og vil også være at læse her på hjemmesiden. Vi opfordrer naturligvis til, at I som brugere overvejer, om I kunne tænke jer at gå i et bestyrelsesarbejde.
Frem til generalforsamling med nyvalg og konstituering vil næstformand Henrik Gajhede være fungerende formand.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 3/9-13

På grund af udskiftning af en ventil vil der være lukket for varmen i et par timer fra ca. 10:30

 


 

Til forbrugerne ved V. Hjermitslev Fjernvarme

 

På grund af service på hovedmotoren på værket, kan der forekomme afbrydelser i varmeproduktion og dermed varmelevering torsdag den 15. august i tiden fra kl. 9 til 15

Vi beklager de gener, dette måtte medføre.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

 


 

31/7-13: kl. 7:10

Der er i øjeblikket ingen varme, vi arbejder på problemet, og forventer at det er løst i løbet af 1½ - 2 timer. Vi undskylder mange gange de gener det skulle give.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 


 

Der kan forekomme lugtgener fra værket, da der har været et gylle udslip. Oprydningen er igang. Vi beklager

 


23/6-13: Vi er klar over, at der i dag har været mere støj fra Energi-værket end vanligt.
Det skyldes at en udstødningsveksler er lækket, hvorfor den er taget ud af drift.
Vanligvis virker veksleren som en lyddæmper på udstødningen, men det gør den altså ikke lige nu.
Der er sendt bud efter montører, og vi regner med, at vi allerede i morgen mandag kan komme ned på det "vanlige støjniveau".
med ønske om en god (og tør) Sct Hans til alle!
mvh. Bestyrelsen


18-6-13: Der er problemer både på energiværket og varmeværket. Vi arbejder på problemet og håber på, at der igen er varmt vand i eftermiddag.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 


16/6-13 kl. 21:50  På grund af lynnedslag, har motoren på energiværket sat ud. Dette har bevirket at temperaturen har været lav her til aften. Motoren er nu startet op igen og oliefyret startet op så temperaturen igen kan komme op. Vi bekalger hvis det har givet gener.                                                                             

 


 

21/5-13 kl. 06:15

Der har været et problem med cirkulationspumpen her til morgen. Vi har skiftet til reservepumpen, så nu skulle der være varmt vand igen. Vi beklager for de gener det evt. har givet her til morgen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 


Så er det tid til aflæsning af varme.

Indtast din aflæsning her:

 

http://vesterhjermitslev.forsyningservice.dk/

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

 


Driftstatus

24/3-13 kl. 07:58

Der har været ufald i vores alramsystem, så vi har ikke opdaget, at fyret er gået i stå. Vi er på værket og temperaturen er på vej op. Vi beklager.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

Til forbrugerne ved V. Hjermitslev Fjernvarme


V. Hjermitslev, den 6. marts 2013

Som I sikkert alle ved, så har vi siden december arbejdet med at løse et problem forårsaget af, at vores fjernvarmevand er blevet forurenet. Vi vil her prøve at beskrive lidt mere om, hvad der er sket, hvad det betyder, og hvad vi satser på at gøre for at få løst problemet.

Vi starter lige med baggrunden:
Vanligvis baseres varme-produktionen til fjernvarmen på den varme, Energiværket får ”til overs”, når de køler de to elmotorer, der producerer el ovre på Energiværket.
Når Energiværket ikke kan levere nok af denne ”spild-varme”, går de så over til at producere varme på bioolie eller fyringsolie. En produktion, der naturligvis helst skal holdes på et minimum, da det er en for dyr produktionsform for Energiværket og derfor også for Varmeværket (og alle vores brugere).
Det vil sige, at de gamle brændere/kedler på Varmeværket virker altså som en backup-varme produktion for Energiværket, så de til hver en tid kan producere den varme, der er behov for.
Således også i december sidste år, hvor der blev produceret varme på biooliefyret for at dække Varmeværksforbrugernes varmebehov.
Den bio-olie, der anvendes, er et affaldsprodukt, der for en stor del består af vegetabilsk olie – altså næsten ligesom madolie. Og denne olie kan ikke bare kommes i fyret ligesom fyringsolie, fordi den ikke er tyndflydende nok. For at den skal blive tynd nok, skal den varmes op, og det sker dels med en varmespiral i jordtanken, hvor bioolien opbevares, dels gennem en varmeveksler, hvor der bruges fjernvarmevand til at varme den yderligere op – og endelig med en elvarmer lige før den kommer i brænderen, så olietemperaturen kommer helt op på ca. 90 grader.

Noget i vandet!
I december fik vi klager på at der var nogle af filtrene ude hos jer, der var stoppet til, ligesom der var nogle af jer, der fik problemer med at få gulvvarmen til at fungere ordentligt. Vi satte en meddelelse på hjemmesiden og informerede om, at vi vidste, at der ”var noget i vandet”, og at vi desværre ikke vidste hvad det var, men at vi arbejdede på det. Vi opfordrede jer til at ringe til Henrik Gajhede (næstformand i bestyrelsen) eller Niels Thomsen, for at vi på den måde kunne søge at afhjælpe problemerne ude hos jer – ved at rense filtre, skylle rør, eller hvad der nu skulle til.

Det er Bioolie! 
Imens arbejdede vi videre, for at finde ud af, hvad det var for noget, der var i vandet – og sidst i december stod det klart, at det var en læk i den varmeveksler der opvarmer bioolien (se ovenfor), der havde gjort, at der var kommet bioolie over i fjernvarmevandet. Veksleren blev straks koblet fra og den ekstra varme, der var behov blev derefter udelukkende produceret på det almindelige oliefyr på Varmeværket.
Selvom vi nu havde ”stoppet ulykken” forsvandt problemet jo ikke af sig selv, og vi ved, at der er mange af jer, der har haft gener – og det beklager vi naturligvis meget.
Vi har søgt hjælp og rådgivning for at få løst problemet. Dels hos Dansk FjernvarmeForening, dels hos forskellige firmaer, der netop specialiserer sig i vandbehandling og vandrensning.

En mulig løsning:
Dansk FjernvarmeForening foreslår en ”mekanisk rensning” – hvilket faktisk er hvad vi er i gang med nu – nemlig at forsøge at fjerne så meget som muligt af forureningen i filtre. For at dette skal foregå på Varmeværket i så stor udstrækning som muligt, har vi fået installeret et nyt og mere effektivt filter. Derudover tager vi en del af forureningen ud gennem rensning af den store varmeveksler til biogas-reaktoren. Men en del af den mekaniske rensning foregår desværre også ude hos jer, og det forstår vi godt, hvis I er trætte af, det er vi også.
Vi er af den overbevisning, at en del af olien for nuværende har ”sat sig” – ikke kun i filtre, men også i rør, pumper og vekslere. Vi har haft et par af jeres vekslere afmonteret, og haft dem ude hos Niels Thomsen, så han har kunnet skylle dem igennem, og Thomsen har også været ude hos nogle af jer for at skylle jeres gulvvarme igennem – og det er sådan set også en del af løsningen. Men det er en langvarig løsning – og det er kan vi desværre ikke forlade os på. Olie-belægningen vil formentlig frigøre sig på et tidspunkt, og vil så til stadighed tilstoppe både filtre og vekslere – både hos Varmeværket, men også ude hos jer forbrugere.
Derudover –så er disse belægninger ikke sunde for vores rør – hverken dem i byens net – eller dem hos jer. Hvis belægningerne bliver siddende, så kan der inde under dem måske være risiko for øget korrosion, og det kan betyde, at vi på langt sigt kan løbe ind i andre problemer.
Vi skal derfor have taget fat på andre løsningsmuligheder, og vi har fået et par bud fra tre forskellige vandbehandlingsfirmaer om, hvordan vi kan løse problemet ved en kombination af kemisk og mekanisk rensning.
Vi har haft forslagene til behandling i begge værkers bestyrelser, og har besluttet, at den kemiske / mekaniske rensning skal påbegyndes snarest. Samtidig har vi meldt uheldet til vores forsikringsselskab, og vi satser derfor på, at udgifterne kan dækkes af vores ansvarsforsikring.

Vi skal nok orientere jer, før vi påbegynder arbejdet, og det vil vi gøre dels på hjemmesiden, dels ved opslag hos Inger samt med brev direkte i jeres postkasse. Vi kan ikke love jer noget om, hvornår vi evt. ”er ovre det” – men vi vil holde jer opdateret.

Igen vil vi gerne fra begge værker beklage alle de gener, dette uheld med forureningen af fjernvarmevandet har forårsaget.

 

Claus Friis Kvist, formand for                                Kirsten Birke Lund, formand for

Bestyrelsen for Varmeværket                                Bestyrelsen for Energiværket

 


 

18/2-13 kl. 18:32

Vores varslingssystem er i øjeblikket ude af drift, hvorfor vi lidt sent opdagede, at olie-fyret var gået i stå.
Fyret er genstartet, og på nuværende tidspunkt skulle fremløbstemperaturen igen være tilfredsstillende
Vi beklager.
mvh
Bestyrelsen


22/1-13 kl. 05:20:

Vi er desværre løbet tør for olie i nat. Henrik og Kirsten har sørget for at der kommer olie om et kvarter. Så temperaturen skulle gerne snart være på vej op igen. Vi er desværre nødt til at køre på olie for tiden, da Energiværket ikke kan levere den ønskede mængde varme.

 


17/1-13:

Vi er klar over at temperaturen er lav. Den kommer op igen i løber af aftenen. Vi beklager

 


14/1-13:

Beklager!

Der er stadig ikke gasproduktion nok til at vi kan forsyne byens borgere med rest-varme fra Energiens El-produktion.

Oliefyrskedlen anvendes derfor stadig i et forsøg på, at dække behovet for varme.
Fejl og mangler ved brændere og kedler m.v. bliver søgt udbedret efterhånden, som de afdækkes. ..og det kan godt ske, at det ikke føles sådan for jer, men vi gør faktisk fremskridt.

En del af det rør, der forsyner oliefyret med olie blev skiftet i sidste uge, og i dag blev den sidste del af røret skiftet. Vi beklager at vi ikke havde mulighed for at informere om det afbræk i varmeproduktionen, som det medførte i dag. Derudover har vi også i dag fået efterset/reguleret samme fyr, så vi håber, at der ikke er nogen, der skal på værket i nat for at hjælpe med opstart.

Samtidig er der bestilt materialer så bio-oliebrænder og kedel skulle kunne komme i gang, og dermed forhåbentlig bedre lidt på den skrantende forsyningssikkerhed.

Og igen så beklager Varmeværkets bestyrelse de gener, vore brugere stadig er udsat for.
Vi har henover weekenden forsøgt at holde varmeproduktionen rimelig i gang, og arbejder sammen med bl.a. gas-mesteren og byens smede på at løse problemerne.


8/1-13:

Kortvarig lukning:

I forbindelse med installation af nyt pumpe/ og filterudstyr, vil vi kortvarigt være nødt til at lukke for varmen.

Det vil ske ved middagstid onsdag den 9. januar. Den kortvarige lukning skulle ikke medføre gener for jer som brugere, men forhåbentlig vil det nye udstyr på sigt være med til at forbedre varmeforsyningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


7/1-13:

FJERNVARME FORBRUGERE

Energiværket havde søndag et uventet fald i gasproduktionen samtidig med, at backup varme-løsningen (kedlerne på Varmeværket) ikke kørte som de skulle. Det bevirkede, at der desværre igen har været for lidt varme, vi har kunnet sende rundt til fjernvarmekunderne i byen.

Varmeværkets bestyrelse beklager de gener, vore brugere nu igen har været udsat for. Vi har dagen og aftenen igennem arbejdet intenst på at løse problemerne.

Gasproduktionen er øget, og vi har fået gang i backup-kedlen.

Vi forventer, at der er normal varme-leverance igen i løbet af natten, så alle kan få et varmt bad i morgen tidlig.

Vi kan samtidig informere om, at der i sidste uge blev bestilt nyt pumpe/ og filterudstyr, der i løbet af den kommende uge vil blive installeret. Det skulle afhjælpe nogle af de gener, brugerne har væ-ret udsat for (tilstopning af filtre, problemer med gulvvarme etc.). Vi kan være nødt til kortvarigt at lukke for varmen i forbindelse med installationen, men I vil så blive holdt informeret.

Og mht. information, så husk at kigge ind på vores hjemmeside – www.vhjermitslev.dk – klik på det + der står ud for varmeværket – og klik så på driftstatus.

 

Med venlig hilsen

Varmeværkets Bestyrelse


6/1-13 kl. 21:35: Så skulle problemet være løst. Temperaturen er på vej op.

6/1-13: Vi er klar over, at det nu igen er et problem, at indgangstemperaturen er for lav. Det skyldes bl.a. problemer med gasproduktion og den nye motor.

Bestyrelsen og driftslederen arbejder på at løse problemet snarest muligt
mvh
Bestyrelsen


31/12-12: Bestyrelsen er klar over, at der stadig er problemer i forhold til den stabile varmelevenrence, vi ønsker at kunne levere. Vi arbejder forsat på at løse problemerne, og vil i den forbindelse gøre opmærksom på følgende:
Vi er klar over, at der er problemer, der kan vise sig både i forb. med filtre og gulvvarme - vi har snakket med Niels Thomsen - og vi har et fælles møde lige først i januar, for i fællesskab at finde den bedste løsning.
Vi er klar over, at fremløbstemperaturen på et tidspunkt var for høj, dette skulle ikke ske igen.
Vi beklager de gener, det har givet jer som brugere - vi tror på, at vi vil kunne gøre det bedre i 2013.
Vi vil hermed gerne ønske alle vore brugere et godt nytår.


Mvh Bestyrelsen for Varmeværket


20/12-12: Vi oplyser at der er problemer med noget i vandet. Der er taget rutine prøver idag og vi tjekker op på om kvaliteten er ok. Skulle der være nogle forbrugere som oplever forstyrelser kan de kontakte Henrik Gajhede på telefon 6116 6394. Niels Thomsen er sat på sagen.


11/12-12: Vi er klar over at temperaturen er lidt lav i Nord byen. Vi arbejder på at finde fejlen. Bio-brænderen kører.


22/10-12: Den nye motor kører igen.

ca.kl.12.45 var der et lille udslip af skum fra gylletank,som Tommy fik stoppet inden det blev alvordeligt
og Anders fik sendt bud efter en slamsuger,så alt er under kontrol.

19/10-12: Den nye motor er installeret og har kørt i ca. 14 dage. Den holder stille nu pga. problemer med koblingen. Varmeforsyningen er dog sikret.


6/9-12 kl. 21:25: Fremløbstemperaturen er nede på 52 grader, men Anders har lige tændt for gaskedlen. Temperaturen skulle være oppe igen om 20 min.

 


 

Referat fra generalforsamling den 5/9 2012

Velkomst ved formanden

1. Valg af dirigent- Jens Buje blev valgt

2. Valg af referent- Annette Kirkeby blev valgt

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

•Beretningen fra 1/5-2011 – 30/4-2012
•Ny motor, kom ikke i drift da Nyfors ikke havde installeret transformator og el-kabel
•Varmeproblemer vinteren 2011/12, Energiværket har oplevet et leveringsstop med fiskeaffald, er begyndt at bruge majs som erstatning. Det har betydet, at de har været nødsaget til at fyre med olie i Varmeværkets gamle kedler og brændere fra 1964.
•Olieudslip, en varmespiral i tanken på Varmeværket var tæret, tanken skal tjekkes inden der påfyldes mere olie.
•Ny bestyrelsesmedlem i stedet for Svend Aage
•Varmeværket deltager fremover i Energiværkets bestyrelse med 4 medlemmer
•Meget arbejde i Energiværket derfor er varmeværket nok desværre blevet lidt forsømt.
•Hjemmeside skulle efterhånden være opdateret
•Der skal arbejdes på nye vedtægter og regler for afkobling i det næste år

Beretningen blev godkendt

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Se regnskabet på hjemmesiden

Der blev spurgt til hvad tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender var?

- Revisor Henning Nielsen forklarede at det var mellemregninger med energiværket.

 

5. Fremlæggelse af budget

Kirsten fremlagde budgettet for det næste år.
Af budgettet vil det fremgå, at bestyrelsen fastholder priserne på både fastafgift og forbrug for 2012/2013
Det bemærkes at fast afgiften var steget, og der blev spurgt om det er meningen at fastafgiften stiger til næste år?
- Nej, fast afgiften stiger ikke til næste år.
Det bemærkes at der ifølge referatet af økonomiudvalgets møde er der blevet udbetalt 1,8 mill. Hvorfor er udgifterne til dette lån ikke med i budgettet?
•Varmeværket har lånt pengene til energiværket som betaler afdrag og renter.

Der spørges om hvordan varmeværket har sikret sig de 1,8 mill.? - Vi har ikke kunne finde en løsning vedr. sikring. Varmeværket har lånt Energiværket pengene for at energiværket kan køre videre. Vi håber på, at det med tiden kan give billigere varme til forbrugerne.
Der blev spurgt om de 3 mill. (1,8+1,2) skal bruges for at energiværket kan køre? - Energiværket har købt bio-olie for at producere varme i vinter, da der ikke kunne skaffes fiskeaffald. Energiværket valgte i foråret at omlægge produktionen til majs. Denne omlægning har været dyr, men nødvendig. Vi tror på projektet. Det er det de 3 mill. går til.
Der spørges til om to repræsentanter fra kommunen stadigvæk er med i energiværket - ja, det er de.
Endvidere spørges der om hvorfor de så ikke har reageret på at pengene at den første kommunegaranti blev brugt til drift og ikke til ny motor. Kunne der evt. skrives noget om driften på hjemmesiden. Der bemærkes at bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde, men hvad har kommunens folk lavet? -Vi er ikke interesseret i at hænge nogen ud. Vi vil dog gerne give medhold i at de kommunale folk ikke helt har lavet deres arbejde. Men efter mødet med Mogens Gade, er de kommet godt med.
Der bemærkes at der skal laves en masse el. Har energiværket i den forbindelse lavet en kontrakt med landmænd vedr. levering af majs?  - Vi har ikke en kontrakt med en landmand, men med Bejstrup Vognmand, som leverer 30 ton majsensilage pr. uge. Dog vil det være ønskværdigt at majs bliver leveret direkte i reaktoren og ikke på asfalten, da dette giver store lugt gener. - Det er rigtigt at der skal gøres noget vedr. levering, da det ikke må ligge på asfalten. Det er også en mulighed, fremover at supplere med græsafklip fra kommunen.
Der blev spurgt hvad Mwh prisen er. -prisen er 620,- + moms

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
                         Uffe Christensen, modtager ikke genvalg
                         Niels Per Nielsen, modtager ikke genvalg
                         Henrik Gajhede, modtager genvalg
                         Preben Nielsen og Claus Friis Kvist stillede op. Begge blev valgt sammen med Henrik Gajhede

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Niels Ørndrup og Ib Nielsen blev valgt

 

9. Valg af 2 bilagskontrollanter.

Jesper Olesen og Uffe Christensen blev valgt

 

10. Valg af 1 suppleant (til bilagskontrollantposterne)

Aksel Poulsen blev valgt

 

11. Evt.

Der var stor ros til Uffe for hans store arbejde som formand. Uffe har gjort et stort stykke arbejde. Han har brugt mange timer på varmemester arbejde. Energiværket er gået med til at betale ham et lille vederlag for de mange timer han har brugt på at få varme ud til forbrugerne.

Det bemærkes at en del af mange frustrationer der har været i forbindelse med manglende varme og varmt vand i vinters, kunne måske have været undgået hvis der var blevet informeret noget bedre. Vi har prøvet med hjemmesiden, men vi har ikke været gode nok til at opdatere den. Det håber vi bliver bedre i det kommende år.

Der forslås at der er en eller to personer man kan ringe til hvis der er problemer. Dette tages til efterretning. Vi prøvet at give lidt information både på brev og på hjemmesiden.

Årsopgørelsen skulle gerne kunne ses på netbank eller i e-boks. Der skulle gerne være en lille clips, man kan trykke på, så man kan se alle bilagene.

Der blev spurgt til om der bliver laver noget i forbindelse med varmeværkets jubilæum ?

-vi vil gerne åbne dørene her til efteråret.

 


26/5-12 kl. 8:00 Så skulle der igen være varme. 26/5-12 kl. 7:00 Der er i øjeblikket et problem med temperaturen på fjernvarmen. Anders er blevet tilkaldt og der arbejdes på at finde problemet.

 


 

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14/5-12

 

 

Uffe bød velkommen
1.Valg af dirigent:

Jens Buje blev valgt

 

1.Valg af referent:

Annette blev valgt

 

1.Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti på 5 mio. kr. Inden afstemningen vil der være en gennemgang af baggrund, status og plan.

 

a.Kort historisk gennemgang:

Kirsten gennemgik kort varmeværkets historie fra start til i dag.


Varmeværket har i år 50 års jubilæum.

 

a.Gennemgang af statusrapport for varmeværk og energiværk v. PlanEnergi, Skørping:

Karl Jørgen gennemgik den opgave de havde fået og fremlage hvordan de ser et overskud i energiværket kan nås. De peger på at den nye el pris er med til at værket fremover kan give overskud, hvis den nye motor bliver installeret.

Rapporten tager udgangs punkt i den drift der er i dag, med den mængde affald, der bliver tilført. På den måde er rapporten det bedste billede af en fremtidig drift.

Der blev spurgt om hvor meget der skulle investeres for at man kunne komme frem til det fremlagte overskud på ca. 1 mio. kr. Hertil blev der svaret ca. 1,5 mio. kr.

 

a.Gennemgang af muligheder og begrænsninger i forhold til varmeforsyning i Vester Hjermitslev

Hvis man skal bygge et andet anlæg til produktion af varme. Skal der indhentes en vvm- og kommunegodkendelse. Dette vil ikke blive nemt, da kommunen ikke er interesseret i at nedlægge biogas anlæg.

Ifølge lokalplanen er Vester Hjermitslev udlagt som biobrændselsområde. Dette betyder at vi ikke må fyre med olie, brænde o.l.Derfor skal vi have biogas.

Varmeværket har ikke undersøgt hvad det vil koste at bygge et helt nyt værk. Men det vil helt sikkert være dyre end 5 mio. kr.

Kommunen vil ikke give flere garantier til energiværket, og det er derfor at det er varmeværket, der skal søge garantien denne gang.


Det er en forudsætning at den nye motor bliver installeret, dette blev der også lovet sidste gang, der skulle gives en garanti. Men energiværket har brugt pengene til køb af olie, hvilket ikke er hensigtmæssigt.

 

a.Krav og effetkter i forb. med den ønskede kommunegarnati:

Kommunens specifikke krav til ny garanti:

Bekræftelse af tidligere aftaler vedr. nuværende garantier (bl.a. Varmeværkets garanti for Energiværkets forsatte drift)

Sammenslutning af de to sleskaber eller udarbejdelse af en ny leveringskontrakt mellem de to selskaber, der tydeliggør det fælles ansvar for produktion og distribution ag varme.

Disse krav er ikke meget anderledes end sidste gang.

 

a.Budget – drift og anlæg:

Varmeværket har et budget på ca. 3 mio. kr. af disse bruges ca. 300.000 kr. til vedligehold, lønninger, møder og andet. Resten, ca. 2,7 mio. kr. bruger vi på varmekøb. Hvis vi skal gøre noget, så skal vi spare på varmekøbet. Energiværket har et budget på ca. 5 mio. kr., de 2,7 får de fra varmeværket, resten tjener de på salg af el. Der er stor fidus i at sikre at energiværket kører optimalt, da det giver flere penge på energiværkets konto, og derved billigere varme til varmeværket.

De 5 mio.kr. varmeværket ønsker at låne skal bruges til

Finansiering af tidligere års investeringer i distributionsnettet i byen 1,8 mio. kr.

Indkøb og installering af opdateret spidsbelastningskedel 2,0 mio. kr.

Sikring af installation af indkøbt motor 1,2 mio. kr.

Det bemærkes at varmeværket betaler for installationen af motoren på energiværket. Der er ikke skrevet i vedtægterne af varmeværket kan låne penge ud. Det er også varmeværkets interesse at energiværket tjener penge, da det kan gavne varmeværkets forbrugere i sidste ende. Det er derfor at bestyrelsen har valgt at installere motoren i energiværket. Da varmeværket også har fået bestemmende indflydelse i energiværket, mener bestyrelsen at det giver god mening at sikre energiværkets fremtid.

Der gives udtryk for en vis usikkerhed over, om energiværket nu kommer til at køre som lovet, eller om der skal tilføres flere penge til efteråret. Til dette kan bestyrelsen ikke give nogen garanti, men kun sige at de tror på den fremlagte plan. Samtidigt skal det bemærkes at pengene fra kommunegarantien først kan komme til udbetaling, når arbejdet er udført. På denne måde er det sikret, at pengene ikke bruges til drift.

 

a.Vedtægter – herunder pålagte vedtægtsændringer

Bestyrelsen er ved at kigge på om det kan fremgå mere tydeligt i vedtægterne, hvordan man er stillet som forbruger, mht. hvis man ønsker at udtræde af varmeværket.

Det bemærkes at et udkast af ændringerne ville have været dejligt, at have inden en afstemning

Så man vidste hvad man stemte om

afstemning, så man viste hvad man stemmer om. Dirigenten gjorde det klart at de gældende vedtægter ligger til grundlag for afstemningen.

Der var flere der ønskede at se vedtægterne og de vil blive lagt på hjemmesiden, eller kan hentes hos en fra bestyrelsen.

 


Inden afstemningen blev det bemærket, at sidste gang der blev stemt for en kommunegaranti, valgte forbrugerne at sige ja. Det er denne gang stor set det samme de stemmer om, og der opfordres til at stemme ja.

Afstemningen om kommunegarantien var ikke skriftlig.

Resultatet blev stort flertal for, ingen imod og nogle få undlod at stemme.

 

1.Evt.

Der lød en tak til bestyrelsen, for et stort og flot arbejde.

 

Formand                                                                                                                               Dirigent

Uffe Christensen                                                                                                              Jens Buje

 


 

FJERNVARME FORBRUGERE

Energiværket havde søndag et uventet fald i gasproduktionen samtidig med, at backup varme-løsningen (kedlerne på Varmeværket) ikke kørte som de skulle. Det bevirkede, at der desværre igen har været for lidt varme, vi har kunnet sende rundt til fjernvarmekunderne i byen.

Varmeværkets bestyrelse beklager de gener, vore brugere nu igen har været udsat for. Vi har dagen og aftenen igennem arbejdet intenst på at løse problemerne.

Gasproduktionen er øget, og vi har fået gang i backup-kedlen.

Vi forventer, at der er normal varme-leverance igen i løbet af natten, så alle kan få et varmt bad i morgen tidlig.

Vi kan samtidig informere om, at der i sidste uge blev bestilt nyt pumpe/ og filterudstyr, der i løbet af den kommende uge vil blive installeret. Det skulle afhjælpe nogle af de gener, brugerne har væ-ret udsat for (tilstopning af filtre, problemer med gulvvarme etc.). Vi kan være nødt til kortvarigt at lukke for varmen i forbindelse med installationen, men I vil så blive holdt informeret.

Og mht. information, så husk at kigge ind på vores hjemmeside – www.vhjermitslev.dk – klik på det + der står ud for varmeværket – og klik så på driftstatus.

 

Med venlig hilsen

Varmeværkets Bestyrelse

 

 


 

Ændring i bestyrelsen

Preben har ønsket at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Preben har i den tid han været i bestyrelsen udført et både tiltrængt og værdsat arbejde, herunder især på Energiværket.
Men arbejdsmængden har været større end forventet, hvorfor Preben har ønsket at stoppe.
Vi har indkaldt suppleanten Ib Lies Nielsen, Guldstjernevej 7 som afløser for Preben i Varmeværkets bestyrelse.

 

Sidst opdateret: Torsdag d. 21. September 2017, kl. 22:00:01