Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Se hvad det koster

Takstblad for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

Gældende fra den 15-08-18

 

Fjernvarmetakster                                      Ekskl. moms             Inkl. moms

Fast afgift pr. enhed

4.500,00

5.625,00

Afgift pr. MWh

580,00

725,00

For ejendomme med flere boligenheder beregnes hver bolig særskilt.

Større byggerier tildeles flere enheder på fast afgift (kontakt bestyrelsen).

 

Tilslutningsbidrag                                       Ekskl. moms             Inkl. moms

Bidrag til etablering af gadeledningsnet

100% af omkostninger

100% af omkostninger

Stikledningsbidrag pr. boligenhed, andelshavere

6.000,00

7.500,00

Stikledningsbidrag pr. boligenhed, forbrugere

100% af omkostninger

100% af omkostninger

 

Afkoblingsbidrag                                         Ekskl. moms             Inkl. moms

Afkobling af stikledning pr. boligenhed

100% af omkostninger

100% af omkostninger

Såfremt opgravning af stikledning vurderes nødvendig gælder samme regler som for afkoblingsbidrag. Omkring afkobling henvises i øvrigt til vedtægternes § 5.

 

Gebyrer                                                       Ekskl. moms              Inkl. moms

Lukke og genåbningsgebyr

500,00

625,00

Rykkerskrivelse (momsfri)

100,00

100,00

Inkassomeddelelse (momsfri)

125,00

125,00

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

75,00

93,75

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

150,00

187,50

Årsaflæsning ved aflæsningsbesøg

240,00

300,00

Ved for sen betaling beregnes rente, renten udgør Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.

 

Betaling

Raterne opkræves med forfald den 5. i månederne juli, august, september, oktober, november, december, januar, februar, marts og april. Der udsendes aflæsningsskemaer medio/ultimo april, som forbrugerne selv skal udfylde/indberette.

I årsopgørelsen primo juli indregnes 1. aconto rate for nyt år.

 

Leveringsbetingelser

Forbrugere, der ikke betaler rettidigt, tilsendes restanceskrivelse, som pålægges et gebyr på kr. 100,00. Udebliver betaling fortsat fremsendes inkassomeddelelse, og der pålægges et gebyr på kr. 125,00. Såfremt forbrugeren stadig ikke reagerer på henvendelserne, tilsendes lukkebrev, og der pålægges et gebyr på kr. 625,00.

Af lukkebrevet fremgår det, at betingelserne for opretholdelse af varmeforsyningen ikke længere er opfyldt, og at afbrydelse af varmeforsyningen vil ske uden yderligere varsel.

Afbrydelsen vil ske ved lukning og plombering af hanerne ved måler, såfremt der gives adgang til forbrugsstedet. Såfremt der ikke gives adgang til forbrugsstedet, vil der ske en fysisk afkobling af stikledningen ved hovedledningen. Omkostningerne herved pålægges forbrugeren.

Lukkebrevet vil beskrive, hvorledes der igen kan åbnes for varmen og de økonomiske betingelserne herfor. Der pålægges et gebyr på kr. 625,00 ved genåbning af lukket forsyning. Ligeledes pålægges forbrugeren omkostningerne, såfremt genåbning kræver grave og VVS arbejde.

Jf. gældende regler på området vil de sociale myndigheder blive kontaktet og orienteret om afbrydelse af varmeforsyningen.

Varmeværket påtager sig - ved lukning - ingen ansvar for evt. frostskader eller andre former for skade på forbrugerens varmeanlæg.

 

Afkøling

Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 °C, og at returtemperaturen ikke overstiger 40 °C. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er varmeværket berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger. Varmeværkets straf er 1% af årsopgørelsen eksklusive fastbidrag pr. grad celcius, der mangler i afkøling i forhold til varmeværkets ønskede afkøling på 30 °C.

 

Øvrigt

Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

 

Sidst opdateret: Fredag d. 17. August 2018, kl. 19:49:53